ครม.ไฟเขียว ตอบแทน พิ เ ศษ นาน 7 เดือน

ครม.ไฟเขียว ตอบแทน พิ เ ศษ นาน 7 เดือน

มีมติเห็นชอบในหลักการให้เพิ่มค่าตอบแทนแ ก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้ าน แพทย์ประจำตำบลสา รวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ านฝ่ายรักษาความสงบ จำนวน 2.9 แสนคน

ในลักษณะเงินเพิ่มพิเ ศษรายเดือน เป็นระยะเวลา 7 เดือน วงเงิน 699 ล้านบาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังในการปฏิบัติหน้ าที่เนื่องจากในช่วงที่มีการแพ ร่ระบา ดของไ ว รั ส โค วิ ด

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงแต่งตั้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้ าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ านฝ่ายปกครอง

และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ านฝ่ายรักษาความสงบ เป็นเจ้าพนักงานโ รคติ ดต่อ ตาม พ.ร.บ.โ รคติ ดต่อ พ.ศ.2558โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานโ รคติ ดต่อ ต้องหน้าที่ช่วยคั ดกร อง

แย ก กั ก กั กกั น สังเกตการณ์ในระดับหมู่บ้ าน ค้นหาเชิงรุกและเฝ้ าระวั งคนในพื้นที่ที่มีความเสี่ ยงต่อการติ ดเชื้ อ รวมทั้งช่วยตรวจตราห้ ามบุคคลออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาเคอร์ฟิว

กำนัน ผู้ใหญ่บ้ าน และตำแหน่งอื่นๆ ที่กล่าวมา จึงมีบทบาท มีความรับผิ ดชอบและเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่

ซึ่งทำให้การแก้ไขควบคุมโ รคไ วรั สโ ควิ ดได้ผล โดยการทำงานต้องเสี ยสละเวลาในการประกอบอาชีพส่วนตัวกระทบต่อรายได้ บางคนต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการออกปฏิบัติหน้ าที่อีกด้วย

ขณะที่เงินตอบแทนตำแหน่งในปัจจุบันก็ไ ม่สอดคล้องกับสภาวะเศ รษฐกิจและค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นที่ประชุม ครม. จึงเห็นชอบให้พิจารณาอัตราเงิ นเพิ่มพิเ ศษเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้ าที่แต่ละตำแหน่ง

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใ จ โดยคาดว่าจะเริ่มจ่ายเงิ นได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 “สำหรับหลักเกณฑ์การได้รับเงิ นเพิ่มพิเ ศษ ก็เห็นควรให้กระทรวงการคลัง

โดยกรมบัญชีกลางจัดทำระเบี ยบหรือหลักเก ณฑ์เพื่อรองรับการเบิกจ่ายเงิ นเพิ่มพิเศ ษนี้ โดยอาจจะกำหนดเงื่อนไขให้สอดคล้องกับกฎหมาย

หรือหรือระเบี ยบว่าด้วยการจ่ายเงิ นอื่นที่กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือนต่อไปอันนี้เป็นข่าวดีที่เป็นขวัญกำลังใ จสำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้ าที่เกี่ยวกับไวรั สโ ค วิ ด นางนฤมลกล่าว

ขอบคุณที่มา…

thebangkok insight