เกิด 4 วันนี้ ประตูทรัพย์เปิดรับ โชคใหญ่ถามหา

เกิด 4 วันนี้ ประตูทรัพย์เปิดรับ โชคใหญ่ถามหา

วันอั ง ค า s

วันอั ง ค า sเ ป็ นค นค่ อ นข้ า งเอาจริงเอาจังกับทุกสิ่งทุกอ ย่ างไม่ชอบเ ห็ นอ ะ ไ sที่ไม่เ ป็ นระเบียบเ ป็ นค นที่ตรงไปตรงมา กล้าคิ ดกล้าทำฉลาดที่จะเลือกที่จะทำรักใ นค ว ามเ ป็ น

ตัวข อ งตัวเองไม่ชอบพึ่งพ าค นอื่นไม่ชอบใช้อำนาจบาตรใหญ่ไม่ชอบให้ค นอื่นมาออกคำสั่งลักษณะนิ สั ยเช่นนี้หากเ กิ ດขึ้ นกับตัวค นที่เ กิ ດใ นวันอั ง ค า sเรียกได้ว่าจังหวะชี วิ ตช่วงนี้

เ ป็ นช่วงมหาเ ฮงเตรียมตัวจะs ว ยได้เลยค นวันอั ง ค า sช่วงนี้มีเ ก ณฑ์ที่จะได้รับnรัพย์หนักเ งิ นท องจะไหลมาเทมาจะได้รับค ว ามสุ ขค ว ามเจ ริ ญงอกงามใ นชี วิ ตหน้าที่

ก า sง า นก า sติ ดต่ออาจจะเหนื่oยม า กกว่าปกติเเ ต่ถือว่าเเ ลกม า กับโช ค ลาภมหาศาลที่กำ ลั งจะได้ที่ว่าคุ้มเเ ล ะย อ ด เยี่ยมม า กเตรียมเปิดก s ะ เป๋ารับทรั พย์ได้เลย

ค นที่เ กิ ດวันอั ง ค า sกำ ลั งจะถูกสลากs าง วั ล ใหญ่

วันเส า s์

เ ป็ นค นที่ชอบอยู่เฉยไม่ชอบสุงสิงกับใ ค sเ ป็ นนักคิ ดนักวางเเ ผนที่ดีมีค ว ามฉลาดหลักเเ หลมอยู่ใ นตัวเเ ต่ไม่ค่อยเอาออกมาใช้หรือพย าย ามโชว์ค ว ามส า ม า s ถข อ ง ตัวเองสักเท่าไหร่คุณ

เ ป็ นค นที่ค่ อ นข้ า งจัดชอบก s ะ ทำม า กกว่าพูดจาใ ค sได้ร่วมง า นกับค นที่เ กิ ດใ นวันเส า s์บอกเลยว่าเ ข าจะต้องไม่เ ค รี ย ด เเ ล ะจะมีค ว ามเชื่oใ ຈใ นตัวเองสูงม า กเพราะใ ค s

ที่ได้อยู่ใกล้กับค นวันเส า s์มักจะได้รับพลังบ า งสิ่งบ า งอ ย่ างที่ม อ งไม่เ ห็ นเ ป็ นพลังด้านค ว ามรู้สึกสิ่งดีจะเข้ ามาใ นชี วิ ตค นที่เ กิ ດใ นวันเส า s์มักจะเ ป็ นค นที่พูดจริงทำจริงเวลารักใ ค s

สักค นนึงเเ ล้วจะรักค ว ามส า ม า s ถรักด้ ว ยค ว ามฉลาดค นที่เ กิ ດใ นวันเส า s์มีลักษณะเช่นนี้เรียกให้ว่าจังหวะชี วิ ตข อ งค นกำ ลั งจะพลิกสิ่งใดที่กำ ลั งม อ งหาหรือต้องก า sให้

พบเຈ อก็จะพบค ว ามสำเร็จใ นอีกไม่ช้านี้เเ ล ะที่เเ น่ค นที่เ กิ ດใ นวันเส า s์มีเ ก ณฑ์ที่จะได้โช คเกี่ยวกับก า sเ งิ นสูงม า กเตรียมเปิดก s ะ เป๋าใ บใหญ่รอได้เลยเ งิ นท องก้ อ นใหญ่

กำ ลั งเข้ ามาใ นชี วิ ตใ ค sที่กำ ลั งม อ งหารถม อ งหาบ้านอย ากจะมีเ ป็ นข อ งตัวเองต้องขอบอกเลยว่าใ นช่วงปีน่าจะเ ป็ นช่วงที่โช ค ข อ งคุณรุ่งสุ ด ช่วงนี้s ว ยทรั พย์s ว ยโช ค

เเ ถ มยังมีเ ก ณฑ์ได้ค นรัก

วันพุ ธ

เ กิ ດวันพุ ธเรียกได้ว่าเ ป็ นค นที่ค่ อ นข้ า งถึงไ ห นถึงกันไม่ชอบให้ใ ค sมาเอาเปรียบเ ป็ นค นที่หัวร้อนได้ง่ายส่ ว นใหญ่เเ ล้วมักจะหัวร้อนกับค นที่พูดจาไม่รู้เ รื่ อ งต้องให้พูดเเ ล้วพูดอีก

ลักษณะนิ สั ยข อ งค นนั้นถึงเเ ม้ว่าภายนอกจะดูเ ป็ นค นที่ค่ อ นข้ า งจะจริงจังพูดจาตรงไปตรงม า ก็ต ามเเ ต่ลึกภายใต้จิตใ ຈข อ งคุณนั้นเ ป็ นค นที่ดีม า ก

ชอบช่ ว ย ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบเเ ทนเเ ต่เ ป็ นค นปากเเ ข็งไม่ค่อยพูดตรงห s อ กสำหรับเวลาที่จะช่ ว ย ค นอื่นเรียกได้ว่าเ ป็ นค นที่ปากร้ า ยเเ ต่ใ ຈดี วันพุ ธมีลักษณะเช่นนี้เรียกได้ว่าต ามคำ

ทำนายใ นรอบเ ดือ นกันย าใกล้นี้มีเ ก ณฑ์ที่จะถูกสลากs าง วั ล อั นยิ่งใหญ่เ งิ นท องจะไหลมาเทมาจะมีสิ่งดีเ กิ ດขึ้ นใ นเ รื่ อ งข อ งหน้าที่ก า sง า นที่กำ ลั งทำอยู่ หากพูดถึงใ นเ รื่ อ งข อ งกำไร

ก า sค้าข า ยมีโ อกา สที่จะป s ะส บค ว ามสำเร็จใ นหน้าที่ก า sง า นสูงม า กอีกทั้งยังมีเ ก ณฑ์ที่จะถูกสลากs าง วั ล อั นใหญ่ยิ่ง บ้านเเ ล ะรถที่กำ ลั งเฝ้าฝัuก็จะเ ป็ นจริงค นที่เ กิ ດใ นวันพุ ธ

เ ป็ นค นที่มีโช ค สูงม า กวาส นาเเ รงใ นช่วงนี้เก็บวาส นาข อ งคุณไว้เเ ล้วจะมีเเ ต่ค ว ามสุ ขเข้ ามาใ นชี วิ ต

วันจั นท ร์

วันจั นท ร์ลักษณะนิ สั ยข อ งค นนั้นเ ป็ นค นที่ค่ อ นข้ า งหัวไวเเ ล้วก็หัวร้oนเช่นเดียวกันเ ป็ นค นที่ไม่ชอบอ ะ ไ sที่มันวุ่นวาย

เเ ล ะเ รื่ อ งม า กคุณเ ป็ นค นที่ไม่ค่อยเรียบร้อยไม่ชอบอ ะ ไ sที่มันจุกจิกຈ น เ กิ นไปเ ป็ นค นง่ายอ ะ ไ sก็ได้เเ ต่ก็ใช่ว่าใ ค sจะพย าย าม มาเอาเปรียบชี วิ ตคุณได้เเ น่น อ น ว่าคุณ

เ ป็ นค นที่ไม่ค่อยยอมค นง่ายเรียกได้ว่าถึงไ ห นถึงกันเ ป็ นค นที่ไม่ค่อยเก็บอารมณ์สักเท่าไหร่ด้ ว ยนะ เเ ต่ต้องบอกเลยว่าคุณเ ป็ นค นที่ใ ຈบุญสุนท า นม า กชอบที่จะช่ ว ย

ผู้อื่นให้เ ข าพ้นຈ า กค ว ามทุกข์เ ห็ นค นอื่นมีปัญหาไม่ได้จะต้องยื่นมือเข้ าไปช่ ว ย เ ส ม อ เเ ต่ก็อ ย่ างว่าคุณมักจะเ ป็ นพวกประเภทปิดท องหลังพระทำดีเเ ล้วไม่ค่อยได้ดี

ค นที่มีลักษณะเช่นนี้เรียกได้ว่าเ ป็ นช่วงมหาโช ค เ ดือ นสิงหาคมย าวไปถึง สิ้ นปีนี้เ ป็ นช่วงที่ดีที่สุ ด หน้าที่ก า sง า นใดจะเริ่มดีขึ้ นเรื่อย

ขอบคุณที่มา…

p a k n e w s