เกิด 4 วันนี้ ชะตามีเกณฑ์ เงินทอง ล้นมือ

เกิด 4 วันนี้ ชะตามีเกณฑ์ เงินทอง ล้นมือ

ร า ศีสิงห์ โชควิ่งเข้าหา

ค วามร ว ยจะมาจากสิ่งที่ท่านได้ทำมาก่อน และที่สำคัญ โ ช ค ของท่านจะเกี่ยวเนื่อง

กับคว ามกตัญญู เช่นบ างคนอาจจะได้ไปช่วยดูแลญาติที่ป่ ว ยก็อาจจะได้รับแบ่งทรั พย์สิน

ม รดกให้ หรือาจจะได้รับพรจาก เ ส น่ ห าจะหยิบจับทำธุรกิจอะไรก็มีโ ช ค มี ล า ภ

บ างท่านอาจจะอ ย ากเริ่มต้นลงทุนเล็ก น้อ ย กลายเป็นได้ประโย ชน์มหาศ าลแต่ชาวร า ศีสิงห์

อ ย่ า หยุด ก ร ะ ตุ้ น ชะตา ควรทำบุญใส่บ าตร หากตื่นเช้าไม่ไหวหรือไกลวัดวันหยุด

เราไปถวายสังฆท านหรือถวายปัจจัยเกี่ยวกับค่ าน้ำค่ าย า ชำระ ห นี้ สงฆ์ ก็จะทำให้ท่านร่ำร ว ย

ในเดื อนกันย ายนค่ะ

ร า ศีพฤษภ พบลาภก้อนใหญ่

จะลืมตาอ้า ปากได้ หลังจากชีวิตของท่านต้องอยู่ใต้เงามืด ทำอะไรก็เหมื อนจะไม่สุด

แต่เดือนนี้เป็นเดื อนแห่งโชคความ เฮง หลายชั้นนั่นหม ายคว ามว่าจะไม่ใช่มีโ ช ค

จากการ เ สี่ ย ง เพีย งอย่ างเดียว บ างท่านอาจจะมองหาโอ กาสทางธุกิจ

อ ย ากได้ทรั พย์สินเดื อนเพิ่ม หรืออ ย ากได้คว ามก้าวหน้าทางการง า นม โอ กาสเช่นกัน

แน ะว่าให้ขออ โห สิ กร รมในสิ่งที่เราเคยล่วง เกิ นใครมา และทำ บุ ญ กับคน ย า ก จ น ย ากไ ร้ ถือว่าดีค่ะ

โชคใหญ่ร า ศีกั นย์

โ ช คของท่ านจะมาจากสิ่งที่มองไม่เห็น เช่น คว ามฝัน ระลึกถึงบร รพบุรุ ษแล้วบร รพบุรุ ษกลับมาตอบแทนใน

รูปแบบของคว ามฝันบ างคนอาจจะถูก ห ว ย ทั้งบนดินและใต้ดิน มีโอ กาสได้จับทรั พย์สินเป็นก้อนการ ก ร ะ

ตุ้ น โ ช ค ของคนร า ศีกั นย์แ นะว่าทำบุ ญเกี่ย วเนื่ องกับคนป่วยโรงพย าบ าล สภากาช าดไทย

เดี๋ยวนี้มีมอบผ่านแอ พพลิ เคชั่นต่าง ก็สามารถทำได้ง่ายๆค่ะ

ดวงดีร า ศีธนู

เป็นเดื อนแห่งผลบุญเก่า โช คของท่านจะมาจากอะไรเก่า บ างท่านอาจจะได้แอ ดเฟ รนด์เพื่ อนเก่า

ในเฟ สบุคบ างคนเพื่ อนเก่าส่งไลน์มา หรือส่งเบ อร์มือถือมาให้ เล่นเบ อร์มือถือเพื่ อนเก่าเ ล ย

มีโอ กาสถูกหรือบ างคนอาจจะมีโ ช ค จากคนใกล้ตัว หรือบ างคนอาจจะได้ พรจากผลบุญเก่าที่ทำไว้

ธนูมีโอ กาสถูกห ว ยและท่านจะมีโ ช คจากคว ามบังเอิญ เช่น บังเอิญได้ยินคนเล่าถึงเล ขแล้วซื้อต ามเขาเป็นต้น

รวมถึงมีโอ กาสที่จะได้รับความช่วยเห ลือในเ รื่ อ งของห นี้ สิ น จากเพื่ อนเก่าคนเก่า คนใกล้ตัว ญาติพี่น้อง

วิ ธีก ร ะ ตุ้ นโ ช คล า ภเน้นการทำบุญเกี่ยวกับโ ล ง ผ้าขาว ห่ อ ร่างไร้วิ ญญาณมอบของเก่า บ ริจ า คเสื้อผ้า

ก็จะส่งผลให้บุญเก่าทำง า น ทำให้ท่านมีโ ช ค ล า ภ ตลอ ดเดื อน

••เป็นค วามเชื่อส่ วนบุคคล โ ปรดใช้วิ จรณญาณ ในการอ่า น••

ขอบคุณที่มา…

o n n f a n