พิธีมงคล ทรงยกยอดฉัตรทองคำ พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ หลวงตาพระมหาบัว

พิธีมงคล ทรงยกยอดฉัตรทองคำ พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ หลวงตาพระมหาบัว

นับเป็นพิธีมงคล ของพี่น้องชาว จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เสด็จไปยกยอดฉัตรทองคำพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ประธานคณะออกแบบโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

เฝ้ารับเสด็จ จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงศีล แล้วทรงประกอบพิธียกยอดฉัตรทองคำพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

ประกอบด้วย ยอดฉัตรทองคำ ขนาดความกว้าง 0.31 เมตร สูง 1.17 เมตร น้ำหนักทองคำ 86.2 กิโลกรัม และยอดฉัตรชั้นที่ 1 ขนาดความกว้าง 0.49 เมตร สูง 0.38 เมตร น้ำหนัก

ทองคำ 99.4 กิโลกรัม ซึ่งรวมน้ำหนักทองคำยอดฉัตรและยอดฉัตรชั้นที่ 1 ทั้งสิ้น 185.6 กิโลกรัม ค่าความบริสุทธิ์ ประมาณร้อยละ 96.7 จากนั้น ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์

และทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ ถวายอนุโมทนา โอกาสนี้ พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ จำนวน 150 ราย จากนั้น พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม

รักษาการเจ้าอาวาสวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) และพระอาจารย์อินถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย ถวายของที่ระลึกแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ก่อนเสด็จกลับ ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ประกอบด้วยอาคาร 3 ส่วน ได้แก่ พระเจดีย์ พระวิหาร และพิพิธภัณฑ์

มีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปกว่า ร้อยละ 85 ในส่วนของ “พระเจดีย์” เป็นรูปลักษณะสถาปัตยกรรมไทยที่มีกลิ่นไอศิลปะล้านช้าง ผสมผสานกับศิลปะยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ปลายรัชสมัย ร.9

ถึงต้นรัชสมัย ร.10 สะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดพระพุทธศาสนา ในถิ่นอีสานยังดำรงมั่นคงรุ่งเรืองสืบไป …

ความสูงพระเจดีย์ถึงยอด 61.58 เมตร ประกอบไปด้วยส่วนปลียอดโลหะผิวทองคำ ความสูงรวม 19 เมตร โดยส่วนบนสุดของปลียอดเป็นยอดทองคำและฉัตรทองคำ ขนาดความสูงรวม 1.55 เมตร

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเททอง ณ วัดป่าบ้านตาด เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561

และ 1 ธันวาคม 2562 ตามลำดับ ในส่วนของสถูปพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และอัฐิธาตุหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

บรรจุในเจดีย์หินอ่อน 5 ยอด ประกอบไปด้วยซุ้มทิศ 4 ทิศ ประดิษฐาน พระพุทธรูปทอง พระพุทธรูปเงิน พระพุทธรูปนาค และพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึก

สำหรับการสร้างยอดฉัตรพระเจดีย์ทองคำนั้น ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าของเหล่าศิษยานุศิษย์ที่จะบูชาองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

ด้วยการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ให้สวยงาม ทรงคุณค่าที่สุด และด้วยวัสดุที่ดีที่สุดนั้น คณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป

ได้ร่วมบริจาคปัจจัยและทองคำเป็นจำนวน 225 กิโลกรัม โดยได้นำทองคำที่ได้รับศรัทธามานั้น ส่วนแรกนำไปเททองยอดหล่อฉัตรของพระเจดีย์

และทองคำส่วนที่เหลือได้นำไปเคลือบทองในส่วนปลียอด เพื่อให้ปลียอดและยอดฉัตรเหลืองอร่ามดุจเนื้อเดียวกัน

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 38 ไร่ บริเวณวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด)

หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์สถาน

เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

ผู้เป็นถูปารหบุคคล (ถู-ปา-ระ-หะ-บุก-คน) สร้างคุณูปการให้กับประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างอเนกนานัปการ

คาดว่าแล้วเสร็จสมบูรณ์ประมาณ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ขอบคุณที่มา…

m a t i c h on