เกิด 3 วันนี้ชะตาดี ทรัพย์เพิ่มพูน ดวงดียาวถึงสิ้นปี

เกิด 3 วันนี้ชะตาดี ทรัพย์เพิ่มพูน ดวงดียาวถึงสิ้นปี

วันศุกร์บารมีค้ำคูณ

คนเกิ ดวันนี้โดยมากมักวาสนาดี มีบุญสะสมติดตัวมาก็ไม่น้อย เจออะไรหนักๆมาสุดท้ ายก็มักจะผ่านไปได้

เป็นด วงชะต าตกน้ำไม่ไหลต กไ ฟไม่ไหม้ ทำอะไรก็มักจะมีคนเกื้อหนุนส่งเสริมเสมอ

หลังจากนี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์จะได้ลาภลอยจากเพ ศตรงข้ามแบบงงๆ

แถมดว งชะต ายังจะเป็นที่เอ็นดูของผู้ใหญ่

จะเป็นแบบนี้อยู่ย าวๆจนถึงปลายปีเลย และด วงชะต ามีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องเงิ นทองที่รอคอย

ห นี้สินที่ค้างอยู่ก็มีโอกาสได้พักชำระจากเจ้าห นี้

และหลังจากนี้เป็นต้นไป ดว งชะต าท่านก็มีเกณฑ์จะได้โช คใหญ่

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือมาช้านาน จะให้โช คใหญ่ มีโอกาสถูกรางวัล มีเงินไปจ่ายห นี้จ่ายสิน

ดวงดีวันพุธ

คนเ กิดวันนี้เป็นหนึ่งในด วงชะต าที่แข็งมากๆ แม้ช่วงใดด วงเสียต้องตกย ากหรือพบอุปสร รคที่หนักหนา

กลับสามารถยืนหยัดต่อสู้และผ่านไปได้ด้วยดี แม้แต่ใครคิดร้ ายก็ต้องพ่ ายแ พ้ไปในที่สุดคนเกิ ดวันนี้

จะเสี ยโอกาสหลายๆอย่ างไปเพราะคำพูด ที่อาจไม่ได้ไตร่ตรองให้ดีต้องระวั งให้มาก พูดแล้วคิดที่หลัง

ทำให้หลายคนที่คุยด้วยถ้าไม่เข้าใจในตัวเขาแล้วอาจไม่พอใจแต่อย่ างไรก็ดีคนเกิ ดวันนี้ก็เป็นคนมีน้ำใจ

ดีคนหนึ่งและน่าคบทีเดียวหลังจากนี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์ด วงดีมีโอกาสใด้ลาภลอยก้อนใหญ่ทะเบี ยนรถ

ใกล้ตัวจะให้โช ค มีโอกาสถูกรางวัล มีเงินไปปลดห นี้สินตามที่คิดหวัง

โชคดีมีชัยวันอังคาร

คนเกิ ดวันนี้โดยมากมักเป็นคนเจ้าระเบี ยบ เข้มงวดจนเกินไปและเวลาโกรธแล้วใจร้ ายใจแข็ง ช่างคิดช่างระแวง

เลยทำให้อยู่กับใครไ ม่ค่อยยืด แต่ด้วยความที่เป็นคนมีวาสนาดีทำให้มักจะหางานได้ง่ายกว่าคนอื่นๆ

ได้เจ้านายที่ดีแต่ควรระวั งเรื่องไปยุ่งกับคนมีคร อบครัวแล้ว จะทำเอาหน้ าที่การงานคุณพั ง

ได้หลังจากนี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์ด วงดีมีโอกาสใด้ลาภลอยมาแบบฟลุกๆเด็ กน้อยจะให้โ ชค

มีโอกาสถูกรางวัล มีเ งินก้อนไปดาวน์รถ ดาวน์บ้ านสมใจหวัง

ขอบคุณที่มา…

p hu rl enl en