ผู้โชคดี เ กิ ด 4 ร า ศี นี้ ชะตา วาสนา ขาขึ้น ดวงดีมาก

ผู้โชคดี เ กิ ด 4 ร า ศี นี้ ชะตา วาสนา ขาขึ้น ดวงดีมาก

ร าศีสิงห์

ความร ว ยจะมาจากสิ่งที่ท่านได้ทำมาก่อน และที่สำคัญ โ ช ค ของท่านจะ เกี่ยวเนื่องกับความกตัญญู

เช่น บ างคนอาจจะได้ไปช่วยดูแ ลญ าติที่ป่ ว ยก็อาจจะได้รับแบ่งทรั พย์สินมรดกให้ หรือาจจะได้รับพร

จาก เ ส น่ ห า จะหยิบจับทำธุรกิจอะไรก็มีโ ช ค มี ล า ภ บ างท่านอาจ จะอ ย ากเริ่มต้นลงทุนเล็ก น้อ ย

กลายเป็นได้ประโยชน์มหาศาลแต่ชาวร า ศีสิงห์อ ย่ า หยุด ก ร ะ ตุ้ น ชะตา ควรทำบุญใส่บ าตร หากตื่นเช้าไม่ไหว

หรือไกลวัดวันหยุดเราไปถวายสังฆทานหรือถวายปัจจัยเกี่ยวกับค่ าน้ำค่ าย า ชำระ ห นี้ สงฆ์ ก็จะทำ

ร าศีกันย์

บรรพบุรุษกลับมาตอบแทนในรูปแบบของความฝันบ างคนอาจจะมีโชค มีโอ กาสได้จับ

ทรั พย์สินเป็นก้อนการ ก ร ะ ตุ้ น โ ช ค ของคนร า ศีกันย์แนะว่าทำบุญเกี่ยวเนื่องกับคนป่ ว ย โรงพย าบ าล

สภากาชาดไทยเดี๋ยวนี้มีมอบผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง ก็สามารถทำได้ง่ายๆค่ะ

ร าศีธนู

เป็นเดือนแห่งผลบุญเก่า โช คของท่านจะมาจากอะไรเก่า บ างท่านอาจจะได้แอ ดเฟรนด์เพื่อนเก่าในเฟสบุค บ างคน

เพื่อนเก่าส่งไลน์มาหรือส่งเบอร์มือถือมาให้ เล่นเบอร์มือถือเพื่อนเก่าเ ล ยมีโอ กาสถูกหรือบ างคนอาจจะมี โ ช ค

จากคนใกล้ตัว หรือบ างคนอาจจะได้พรจากผลบุญเก่าที่ทำไว้ ธนูมีโอ กาสถูกห ว ยและท่านจะมี โ ช ค

จากความบังเอิญ เช่น บังเอิญได้ยินคนเล่าถึงเล ขแล้วซื้อต ามเขาเป็นต้น รวมถึงมีโอ กาสที่จะได้รับความช่วยเหลือ

ในเ รื่ อ งของห นี้ สิ น จากเพื่อนเก่าคนเก่า คนใกล้ตัว ญาติพี่น้องวิ ธีก ร ะ ตุ้ นโ ช คล า ภ เน้นการทำบุญ

เกี่ยวกับโ ล ง ผ้าขาว ห่ อ ร่างไร้วิญญาณ มอบของเก่า บ ริจ า คเสื้อผ้าก็จะส่งผลให้บุญเก่า ทำง า น

ทำให้ท่านมีโ ช ค ล า ภ ตลอ ดเดือนนี้

ร าศีพฤษภ

จะลืมต าอ้ า ป า กได้ หลังจากชีวิตของท่านต้องอ ยู่ใต้เงา มื ด ทำอะไรก็เหมือนจะไม่สุด แต่เดือนนี้เป็นเดือน

แห่ง โ ช คความ เ ฮง หลายชั้นนั่นหมายความว่าจะไม่ใช่มีโ ช ค จากการ เ สี่ ย ง เพียงอย่ างเดียว

บางท่านอาจจะมองหาโอ กาสทางธุกิจ อ ย ากได้ทรั พย์สินเดือนเพิ่มหรืออ ย ากได้ความก้าวหน้าทางการง า น

ก็มีโอ กาสเช่นกันแนะว่าว่าให้ขอ อ โ ห สิ กร รมในสิ่งที่เราเคยล่ วง เ กิ นใครมา และทำ บุ ญ กับ

คน ย า ก จ น ย ากไ ร้ ถือว่าดีค่ะให้ท่านร่ำร ว ยในเดือนกันย ายนค่ะ

•เป็นคว ามเชื่อส่วนบุคคลโ ปรดใช้วิจารณ ญาณในการอ่ าน•