May 21, 2022

น้ำสะอาด1แก้ว หมั่นทำให้บ่อ ย มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไป

คนโบราณเขาว่ากันว่า การทำบุญเรียกได้ว่าเป็นการสะสมบุญที่ง่ายที่สุด ที่ตัวเรานั้นจะสามารถทำได้ ทำบุญเข้าวัด ถวายสังฆทาน ทำความดี

และจากหลังการทำบุญนั้นให้ตัวเรา หมั่นกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับตัวเรา เจ้าก ร ร มนายเวร รวมถึงเทวดาประจำตัวที่คอยปกปักรักษาตัวเรามา

บทกรวดน้ำให้เ ทวดาประจำตัว

ให้เราเตรียมน้ำสะอาดหนึ่ งแก้ว และนำจรดระหว่างคิ้ว จากนั้นให้เรากล่าวคำอธิษ ฐาน จิตต่อไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ สามจบ

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นประธาน

อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดา ทั้งหลายทั้งปวงที่รักษ าตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข

ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่คงคา พระแม่ธรณี โปรดมาเป็นทิพย์พย าน

ขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันไดที่ข้าพเจ้ากล้าวชื่อสกุล……ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง

ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวง ของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความ ทุ ก ข์

ไม่ว่าท่านจะมาจาก ภพใด ชาติใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด

ขอให้ท่านมา รับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใดเลย ให้กุศลถึงทั่ว

ทุกภพ ทุกภูมิ ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน โดยในระหว่างที่ตัวเราท่องคำกรวดน้ำนั้น ให้เราทำการเทน้ำสะอาดลงพื้นดิน

ตลอดให้จบคำกรวดน้ำ การที่เราเทน้ำลงบนพื้นดิน ผลกุศลจะส่งถึงได้เร็วกว่าการกรวดน้ำแห้ง หากท่านใดยังไม่สะดวกเทลงพื้นดิน

ก็ให้หาภาชนะมารองแล้วนำโปรดตรงที่โคนต้นไม้ใหญ่ได้เช่นกัน

•เป็นความเชื่อส่ว นบุคคลโปร ดใช้วิจารณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

bangpunsara

Leave a Reply

Your email address will not be published.