May 12, 2022

ลองทำก่นสิ้นปี ทำแล้วดีกับตัว โชคเข้า ทรัพย์เข้า

วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับความเชื่อมาฝากเพื่อนๆ ทุกคน ใกล้จะปีใหม่เข้ามาทุกที แล้ว ลองจุดธูป ขอขมาเจ้าที่เจ้าทาง ทำบ่อย ท่านจะให้โชค เ

ปิดทางสว่าง ชีวิตราบรื่น ทำไมต้อง ไ ห ว้ เจ้าที่ กลางบ้าน เจ้าที่ที่อยู่ในตัวบ้าน คือเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของบ้านของเรือน ซึ่งต่างกับ ศ า ล พระภูมิ

ที่เป็นเจ้าที่ที่เ ราเชิญท่านลงมา เพื่อปกปักรั กษ า การ ไ ห ว้ ดังกล่าวจึงเป็นการ ไ ห ว้ เจ้าที่ที่มีอยู่ แล้วในตัวบ้าน ดังนั้น เราจึงควร ไ ห ว้

ทุก 3-6 เดือนต่อค รั้ง (เป็นอย่างน้อย) เพื่อเป็นการ ข อ ข ม า ในบางครั้งที่ทำอะไรล่วงเ กิ น ไป โดยสามารถ ไ ห ว้

ได้เองทุกเวลา เที่ยงของวันอังคารและวันเสาร์ เพ ราะถือเป็นวันรับ โดยให้จัดเตรียมอุปกรณ์การ ไ ห ว้ ดังนี้

วิธีการ ไ ห ว้ เจ้าที่ กลางบ้าน

1 หมา กพลู 9 คำ

2 ดาวเรื อง 9 ด อ ก

3 น้ำ 5 แก้ว

4 ผลไม้ 9 อย่าง เพื่อควา มเป็นศิริมงคล

5 เทียน 1 คู่ ธูป 5 ด อ ก

ซึ่งผลไ ม้แต่ละช นิดก็มีความหมายแตกต่างกัน เช่น

ส นใ จ น้ำ ห อ ม ค้ น ห า ชื่ อ เ พ จ โ ร ง ง า น ผ ลิ ต น้ำ ห อ ม

• กล้วย จะ ช่ ว ย ให้สิ่งต่างที่ ทำง่ายขึ้น

• สับปะรด เพื่อจะได้มีหูตา กว้างไกล

• แก้วมังกร เพื่อ ช่ ว ย ในเ รื่ อ งการปกครอ งลูกน้องบริวารสำหรับเจ้าของกิจการ

• องุ่น เพื่อ ช่ ว ย ในเ รื่ อ งการเงิน หรือทรัพ ย์สมบัติที่เพิ่มพูนขึ้น

วิธีกา รจัดข อง

ให้ใช้ผ้า ข า ว ปูกลางบ้าน โดยหันหลัง ให้กับประตูหน้า แล้วเอาข องทุกอย่างวางบนผ้า ข า ว

จากนั้นให้จุดธูปเทียนแล้วกล่าว ข อ ข ม า ว่า….

“ข้าแต่เเจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่เจ้าของทาง เจ้าของบ้านเจ้าของเ รือนบ้านเลขที่. บ้านหลังนี้ วันนี้เป็นวันดี

ข้าพเจ้า(ชื่อ-นามสกุล) นำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวาย เพื่อ ข อ ข ม า ก ร ร ม หากมีสิ่งใดก็ตา มที่ข้าพเจ้าไได้

ทำผิดไปทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี ข้าพเจ้าขออโหสิ ก ร ร ม ท่าน ขอท่านจงโปรด ง ด โ ท ษ เ ว้ น โ ท ษ

และอโหสิ ก ร ร ม ให้แก่ข้าพเจ้า ด้วยเทอญ และโปรด ช่ ว ย . (อธิฐานขอตามปรารถนา)”

จากนั้นให้รอจนธูปหมด (ภายในบ้าน) แล้วค่อยดั บเทียน และลาผลไม้ โดยวิธีการก็คื อ

ให้จับที่ตัวพานหรือถาดผลไม้แล้วพูดว่า“ขอแดนขอชานให้ลูกให้หลาน กิ น เพื่อความเ ป็นศิริมงคล” จากนั้นก็นำไปทานได้เลย

••เป็นความเชื่อส่วนบุคค ลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน••

ขอบคุณที่มา…

aomhugdaily

Leave a Reply

Your email address will not be published.