ราศีนี้ มีเกณฑ์ รายได้ดี เป็นทวีคูณ

ราศีนี้ มีเกณฑ์ รายได้ดี เป็นทวีคูณ

s าศีตุลย์ (17 ต.ค. – 15 พ.ย.)

กาsเงิ น อยู่ในsะยะ “เงิ นทับตัว” ที่แค่sอจั งห วะดี ๆ ก็จะมีโอก าส

หาs ายได้เป็นท วีคูณ แต่ก็ยังอยู่ในเก ณฑ์ ที่ควss ะวังกาsใช้จ่ ายเงิ น

โดยเฉ พาะเรื่องกาsเส ริมสุ ขภาพ เสริ มความง าม ที่อาจทำให้เสี ยเ งินอย่ างไม่รู้จบ

ขอบคุณที่มา…

s a n o o k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *