เกิด 3 วันนี้ มีเกณฑ์ จะถูกรางวัลใ หญ่ ดวงคนจะรวยมาก

เกิด 3 วันนี้ มีเกณฑ์ จะถูกรางวัลใ หญ่ ดวงคนจะรวยมาก

เสาร์ ดวงทรัพยเพิ่มพูน

คนเกิ ดวันเสาร์มักมีด วงชะตาแข็ง แม้ช่วงใดด วงเสียต้องตกย ากหรือพบอุปสรรคที่หนักหนา กลับสามารถยืนหยัดต่อสู้

และผ่านไปได้ด้วยดี แม้แต่ใครคิดร้ า ยก็ต้องพ่ายแ พ้ไปในที่สุด มีลักษณะความเป็นผู้นำ หนักแน่น รักเกียรติ ถือศั กดิ์ศรี ของตน

และไม่เคยคิดเอาเปรียบใคร และเป็นคนตรงไปตรงมา มีความขยัน อดทน ทำงานเก่ง ส่วนใหญ่มักจะได้รับราชการ

และได้ทำอาชีพที่มั่นคง และลักษณะเด่นเป็นคนด วงแข็งมาก ในจำนวนปีเกิ ดทั้ง 7 วัน ข้อเสียของคนเกิ ดวันนี้จะเสียตรงที่คำพูดคือ พูดแล้วคิดที่หลัง

พฤหัสบดี ชะตามหาเศรษฐี

คนเกิ ดวันพฤหัสบดีนี้เป็นคน มีบุญ มีด วงชะตาดี มีเกียรติ มีคนเคารพนับถือมาก แต่มักมีปัญหาเ รื่ อ งคู่ครอง หรือไม่ก็อาภัพคู่

เป็นคนเจ้าระเบียบ เป็นคนเข้มงวด มีจิตใจเอื้ออาทรต่อคนรอบข้าง รักสงบ ชอบความมั่นคง ยึกถือความถูกต้อง เที่ยงธรรม

เ ด็ ดเดี่ยว แต่กลัวการเปลี่ยนแปลง ช่างคิดช่างระแวง แต่ทำอะไรรอบครอบหากอ่ า นแล้วดี

ขอให้แ ช S์ เก็บไว้คะ สาธุสมดังคำทำนาย ด้วยเทอญ ขอให้เป็นจริงกับท่านด้วยเถิด

จันทร์ฝันที่เป็นจริง

สำหรับท่านที่เกิ ดในวันจันทร์ แม้ว่าในช่วง 10 ปี 20 ปีที่ผ่านมา ตัวคุณเองนั้นจะเจอกับปัญหามากมายก็ตาม ทำเยอะได้น้อย

ทำมากไม่ได้อะไร คุณเป็นแบ บนี้มานาน รู้สึกเหนื่อยและท้อแท้ผิดหวังกับทุกสิ่งทุกอย่าง อีกครั้งในช่วงที่ผ่านมานั้น

ยังเจอความรักที่แ ย่อีกต่างหาก แต่เชื่อเถอะว่าหลังผ่านพ้นในช่วงของกลางปีนี้เป็นต้นไป อีกไม่กี่วันก็พ้นกลางปีแล้ว

โชคชะตาของคุณมีเกณฑ์ถูกสลากรางวัลใหญ่ มีโอกาสได้ปลดหนี้สิน จะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น

•เป็นความ เชื่อส่วนบุคคลโ ปรดใช้วิจาร ณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

h e r b t r i ck

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *