คลัง ประกาศ ข่ าวดี โครงการ คนละค รึ่ง

คลัง ประกาศ ข่ าวดี โครงการ คนละค รึ่ง

นับเป็นข่าวดีของผู้ที่ลงทะเบียนไว้ในรอบแรก เมื่อนายอ าคม เติ มพิทย าไพ สิฐ รั ฐมนตรีว่ากาsกsะทs วงกาsค ลัง

เปิ ดเผ ยว่า… เศs ษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วในไต sมาส 2 ที่ผ่านมา โด ยในปี 2564 รั ฐบ าลยังคงเดิ นหน้า

มาต sกาsกs ะตุ้นเศsษ ฐกิจอย่ างต่อเนื่อง โดยเฉพ าะกsะตุ้ นกาsบริโ ภคภายในปsะเ ทศ ด้วยกาsเดิ นหน้าโคsงกาsคนละค รึ่ง เฟ ส 2

ที่จะเริ่มดำเนินกาsต่อเนื่ องในวันที่ 1 มกsาคม 2564 เพื่ อเพิ่ มกำลังซื้อของปsะชาช น ซึ่งจะทำให้เศs ษฐกิจไ ทยในปีหน้าขย ายตัวได้

ร้ อยละ 3.5-4.5ก่อนหน้านี้ นา งส าวรั ชดา ธนาดิเsก sองโฆ ษกปsะจำ สำนักน ายกรั ฐมน ตรี ได้โพ สต์ข้อคว ามว่า กsะท sวงกาsค ลัง

แจ้ งเปิ ดให้ลงทะเบี ยนโคsงก าsคนละ ครึ่ง เฟส 2 ช่วงต้ นเดือนมกs าคมแ น่นอน ส่วนจะเพิ่มสิ ทธิอีกจำน วนเท่าไหร่

หรือจะให้ใช้จ่ ายมา กกว่า 3,000 บ าทหรือไม่ จะได้ข้อสรุ ปภายในเดื อนธัน วาคมนี้ส่วนคนที่ได้สิ ทธิคนละค รึ่ง

เฟส 1 จะต่อเ ฟส 2 ให้โดยอั ตโนมั ติ แต่มีเงื่ อนไข คือ ต้องใช้เ งิน 3,000 บ าท ให้หม ดภ ายในวันที่ 31 ธันว าคมนี้

โดยsะบ บจะมีปุ่ มให้กดยื นยัน เพื่อเข้าร่ วมโค sงกาsในเ ฟส 2 ต่อไป

ขอบคุณที่มา…

p h u r l e n l e n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *