May 12, 2022

ทนายรณณรงค์ ห้ามเป็น ทนาย ความ 1 ปี

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ออกเอกสาร แจ้งคำสั่งคดีมรรยาททนายความถึงศาลทั่วประเทศ

โดยมีเนื้อหาใจความโดยรวม ระบุแจ้งคำสั่งลงโทษกรณีประพฤติผิดมรรยาททนายความ

เพื่อให้สภาทนายความมีหนังสือแจ้งคำสั่งลงโทษกรณีทนายความประพฤติผิดมรรยาททนายความโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการห้ามเป็นทนายความ และการลบชื่อจากทะเบียนทนายความให้ศาลทั่วประเทศซึ่งเอกสารดังกล่าว

ได้ระบุรายชื่อทนายจำนวน 12 คนที่ถูกลงโทษ และหนึ่งในนั้นคือ นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ทนายความชื่อดัง

โดยห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนด 1 ปีมีผลตั้งแต่ 1 ก.ย. 2564 – 31 ส.ค. 2565 และอีกสำนวน

ห้ามทำการเป็นทนาย 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ก.ย.64 ถึง 31 มี.ค.65

โดยพบทำผิดมรรยาททนายความใน 3 ส่วนสำคัญ คือ อวดอ้างว่ามีความรู้มากกว่าทนายความอื่น

จงใจขาดนัดหรือทอดทิ้งคดี จงใจละเว้นหน้าที่ หรือปิดบังข้อความที่ควรแจ้งแก่ลูกความรับทราบ

ประพฤติตนฝ่าฝืนศีลธรรม (มรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 ข้อ 10(2) ข้อ 12(1)(2)

และข้อ 18)ด้าน นายนิพนธ์ จันทเวช เลขาธิการสภาทนายความ ในฐานะโฆษกสภาทนายความฯ

เปิดเผยว่า ทนายความที่ถูกลงโทษห้ามว่าความตามเวลาที่กำหนด ปกติแล้วก็จะมีผลกระทบต่อคดีที่รับไว้

เนื่องจากทนายดังกล่าวไม่สามารถขึ้นว่าความในศาลทุกคดี ซึ่งกรณีนี้ลูกความสามารถเรียกร้องค่าเสียหาย

ที่ได้รับจากทนายความที่ถูกลงโทษได้ส่วนในเรื่องการไปออกให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นทางกฎหมาย

ยังสามารถทำได้ เพราะถือว่าเป็นให้ความรู้ หรือความเห็นทางกฎหมายในฐานะนักกฎหมายคนหนึ่ง.

ขอบคุณที่มา…

one31

Leave a Reply

Your email address will not be published.