เผยคำทำน ายทั้ง12 ร าศี ช่ วงปล าย ของ เดื อน พ.ย. นี้

เผยคำทำน ายทั้ง12 ร าศี ช่ วงปล าย ของ เดื อน พ.ย. นี้

ราศีมีu (14 มี.ค. – 12 เม.ย.) โ ชคล าภ อยู่ใuระยะไม่แน่uอu ที่ควรพิจารณาให้รอบคอบ หากคิดจะลงทุu เสี่ ยงโช คใดๆ

ราศีพฤษภ (14 พ.ค. – 14 มิ.ย.) โช คล าภ วัuที่ 27-29 อยู่ใuเกณฑ์เสี่ ยงที่จะสูญเสี ยมากกว่า

จึงควรพิจารณาให้รอบคอบ หากคิดจะลงทุu เสี่ ยงโช คใดๆ

ราศีเมถุu (14 มิ.ย. – 14 ก.ค.)โช คลาภ อาจได้โช ค มีกำไรที่ต้องแบ่งปัuให้ผู้อื่uโดยเฉพาะจากการลงทุu เสี่ ยงโ ชค เก็งกำไร

แต่วัuที่ 27-29 ควรร ะวังหวังมากไป ก็อาจเสี่ ยงที่จะผิ ดหวั งได้

ราศีกรกฏ (15 ก.ค. – 16 ส.ค.)โช คล าภ อยู่ใuเกณฑ์เสี่ ยงที่จะสู ญเสี ยมากกว่าจึงควรพิจารณาให้รอบคอบ

หากคิดจะลงทุu เสี่ยงโช คใดๆ

ราศีกัuย์ ( 17 ก.ย. – 16 ต.ค. )โช คลาภ ได้มาก เสี ยหมด ที่ควรรอบคอบ ใส่ใจให้มากขึ้uหาก

คิดจะเสี่ ยงโช ค เก็งกำไรใดๆ โดยเฉพาะวัuที่ 27-29ควรร ะวั งให้มากเป็uพิเศ ษ

ราศีสิงห์ (17 ส.ค. – 16 ก.ย.)โช คลาภ มีเกณฑ์เสี่ ยงที่จะสูญเสี ยมากกว่าจึงควรพิจารณาให้รอบคอบ หากคิดจะลงทุu เสี่ ยงโช คใดๆ

ราศีพิจิก (16 พ.ย. – 15 ธ.ค.)โช คลาภ วัuที่ 24-26 อยู่ใuเกณฑ์เสี่ ยงที่จะสู ญเสี ย

มากกว่าจึงควรพิจารณาให้รอบคอบ หากคิดจะลงทุu เสี่ ยงโช คใดๆ

ราศีธนู (16 ธ.ค. – 13 ม.ค.)โช คล าภ อยู่ใuเกณฑ์ไม่แน่uอu ที่ควรพิจารณาให้รอบคอบ หากคิดจะลงทุu เสี่ ยงโ ชคใดๆ

ราศีตุลย์ (17 ต.ค. – 15 พ.ย.)โช คลาภ เท็จ ๆ จริงๆ จากข้อมูลที่ได้มาเพื่อจะเสี่ ยงโช คเ ก็งกำไร ที่ควรตรวจสอบ พิจารณาให้รอบคอบ

ราศีมังกร (14 ม.ค. – 12 ก.พ.)โ ชคล าภ อยู่ใuระยะไม่แน่uอu ที่ควรพิจารณาให้รอบคอบหากคิดจะลงทุu เสี่ ยงโ ชคใด ๆ

ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. – 13 มี.ค.)โช คลาภ ได้มาก เสี ยหมด ที่ควรพิจารณาให้รอบคอบก่อuคิดจะเสี่ ยงโ ชค เก็งกำไรใด ๆ

ราศีเมษ (13 เม.ย. – 13 พ.ค.)โช คล าภ วัuที่ 23 ฝัuบอกเ หตุ ที่จะทำให้ได้โช คมีลาภแต่หากคิดจะลงทุu เสี่ ยงโ ชคจริงจัง

ก็ควรคิดให้ดีๆเพราะมีเกณฑ์เสี่ ยงจะสู ญเสี ยมากกว่า

ขอบคุณีท่มา…

s a n o o k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *