4 ร า ศี โ ชค ใ ห ญ่ ส่ ง ท้ า ย ปี

4 ร า ศี โ ชค ใ ห ญ่ ส่ ง ท้ า ย ปี

•ร า ศี เมษ•

ด้านการเ งิ นของคุณจะดีมาก สา มาร ถตั้ง หลักทางก ารเ งิ นได้ หากเคยมีปั ญหาปีนี้จะดีขึ้นอย่างแน่นอน เพราะจะได้รับข่าวดีจะได้เ งิ นเพิ่ม

และพ บช่องทางทำมาหากินใหม่ ในการหาเ งิ น มีความมั่นคง และมั่งคั่งมากขึ้น ครอบครัวมีความสุขมากยิ่งขึ้น ภาระทางการเ งิ นจะดีขึ้นจะเบาลงโดยเฉพาะ

เ รื่อ ง หนี้ สิ น มีเก ณ ฑ์ได้อยู่บ้านหลังใหม่

•ร า ศี กันย์•

ด้านกา รเ งิ นจะพบค วามเจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะด้านผลประโยชน์ห รือค่าตอบแ ทนจะมีทยอยเข้ามาให้คุณเรื่ อย การงานจะราบรื่นมากจนเรียก

ได้ว่าโชคดีสุด ขอ งชาว ร า ศี. กันย์เลยก็ว่าได้ แต่ก็ค วร ระ มัดร ะวั งการใช้จ่ายที่ใช้ไปกับคนอื่นเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้อง

อาจจะมีคนมาช่วยใช้เ งิ นซึ่งไม่เป็นผลดีกับตัวคุณเลย แต่หากใช้ไปกับการกุศลบ้างจะช่วยเสริม๑วงให้คุณป ระสบผล สำเร็จกับสิ่ง ที่ทำมากยิ่งขึ้น

•ร า ศีตุลย์•

ด วงจะเด่นในเ รื่อ งการเ งิ นม ากเป็นพิเศษ จะได้รับผลตอบแ ทนจากการ ทำงา นหนักอ ย่างคุ้มค่ า มีค ร อบครัวญาติ พี่น้องคอยให้การสนับสนุน

จะช่วยส่งเสริม๑วงการเ งิ นให้ดีมากยิ่ง ขึ้น มีคว ามมั่นคงขึ้น สำหรับคนโสดมีเกณ ฑ์ได้พบคู่แท้ที่ช่วย ส่งเสริ มด วงซึ่งกันและกันให้เจริญก้า วหน้าร ว ย

แล้วร ว ยอีก การลงทุนกับคู่ข องเราหรือญาติพี่น้องจะเป็นไปอย่างราบรื่นแล ะได้ผลตอ บแทนที่ที่คุ้ ม ค่าอย่างที่คิ ด ไ ม่ถึ ง

•ร า ศี เมถุน•

เมถุนก็มา แรงทางด้านการเ งิ นไม่แพ้กั น ชนิดที่ว่ามีเ งิ นเข้ามาให้ใช้ไม่ข า ดมือเลยทีเดียว จะหยิบจับทำอะไรอะไรก็เป็นเ งิ นเป็นทอง ไปหมด

แม้จะมีปั ญหาติดขัดบ้างแต่ก็เอาตัวรอดได้สบ าย เก็บเ งิ นแล ะบ ริหารจัดการเ งิ นเก่ง แต่ต้องร ะวั งคนจะมาเอาเปรียบ คนที่เข้ามาในชี วิตเป็นครั้งคราว

มาในรูปแบบของระบบอง ค์กรเช่น หลอกขายประกัน นอกจากทำให้เสียเ งิ นและยังต้องเสียอย่างอื่นด้วย หากเลี่ยงไม่พ้นก็พย าย ามให้เสียน้อยที่สุด

•เป็นค วามเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้ วิจารณญาณในก ารอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *