ช ะ ต า 4 ร า ศี มีเกณฑ์ เงิน ทอ งไ ห ลม าเ ทม า ร่ำรวย ส่งท้ายปี

ช ะ ต า 4 ร า ศี มีเกณฑ์ เงิน ทอ งไ ห ลม าเ ทม า ร่ำรวย ส่งท้ายปี

โ ช คช ะ ต า ราศีกุมภ์

(ผู้ที่เกิ ดวันที่ 13 ก.พ.-13 มี.ค.)

การเ งิ นชาวราศีกุมภ์ มีเกณฑ์หาเ งิ นได้มาก ขยันทำงาน ทำมาหากิน หยิบจับอะไร ก็ เ ป็ นเ งิ นเป็นทอง

และไฮไลต์อยู่ที่ว่า มีโอกาสได้โชคลาภแบบไม่ค า ด ฝันอี ก ด้ ว ย

โ ช คช ะ ต า ราศีเมถุน

(ผู้ที่เกิ ดวันที่ 14 มิ.ย.-14 ก.ค.)

การเ งิ นชาวราศีเมถุน มีโอกาสได้รายได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง หากช่วงนี้ทำอาชีพเสริม

จ ะ มี โ อ ก า สรับทรัพย์จนนับไม่ทัน เป็นผลแห่งความขยัน ทำทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริม

เ งิ นทองย่อมไหลมาเทมา

โ ช คช ะ ต า ราศีสิงห์

(ผู้ที่เกิ ดวันที่ 17 ส.ค.-16 ก.ย.)

การเ งิ นชาวราศีสิงห์ เป็นเพื่อนกันมากับชาวราศีเมถุนเลยจริง จริง

เพราะช่วงนี้การเ งิ นดีแ ล ะ ห า ก ทำอ า ชี พ เ ส ริมก็จะมีโอกาสรับทรัพย์

อย่างต่อเนื่องด้วยโ ช คช ะ ต า ราศีเมษ

(ผู้ที่เกิ ดวันที่ 13 เม.ย.-13 พ.ค.)

การเ งิ นชาวราศีเมษ ช่วงนี้ดว งการเ งิ นดี เพราะนอกจากรายได้ในทางปกติแล้ว คุ ณ ยั ง มี

โอกาสได้ลาภจากการลงทุนแบบเล็ก ๆ น้อย ๆ อีกด้ ว ยเ รี ย ก ไ ด้ว่าไม่มาก แต่พอให้ได้ฟิน มีความสุขกันได้บ้าง

•เป็นค วามเชื่อส่วนบุ คคลโปรดใช้ วิจารณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

k a s e t p o s t

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *