4 วันเกิ ด ดวงชะตาเปิด ชีวิตจะเ จริญก้าวหน้า

4 วันเกิ ด ดวงชะตาเปิด ชีวิตจะเ จริญก้าวหน้า

ชะตาดีมีโชควันศุกร์

คนรักอิสระเป็นคนง่ายอะไรก็ได้ไม่จุ กจิกเ รื่ อ งมากสำหรับในเ รื่ อ งการ ง า นคุณอย ากจะทำง า นแบบอิสระไม่ต้องมีใครมาบังคับซึ่งแปลกมาก

เพราะหากยิ่งบังคับคนเกิ ด วันศุกร์ยิ่งไม่ทำง า นเพราะเมื่อไหร่ที่อย ากทำ ง า นเดี๋ยวจะทำเอง ในเ รื่ อ งของความรักคุณเป็นคนปากไม่ตรงกับใจใช่ก็

บอกไม่ใช่รักก็บอกไม่รักคนเกิ ดวันศุกร์

ชะตาดีมีโชควันอาทิตย์

เป็นคนที่โดดเด่นมากไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็จะเป็นดาวเด่นที่นั่นโดยเฉพาะ ในเ รื่ อ งของการง า น เพราะคนเกิ ดวันอาทิตย์เป็นคนที่มี

ความรับผิดชอบสูงและมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจ นจึงทำให้ คนเกิ ดวันอาทิตย์เป็นที่จับตามอง ของผู้ใหญ่ในที่ทำง า นเป็นคนจริงจังขยันมีความกระตือรือร้น

ชะตาดีมีโชควันพุธ

วันพุธเป็นคนที่มีสติปั ญญาหลักแหลมเฉลียวฉลาดโดยจะเก่งไปด้านใดด้าน หนึ่งถึงขั้นเป็นผู้เชี่ย วชาญ ด้านนั้นไปเ ล ยเป็นคนที่ชอบหาความรู้ใหม่เสมอ

คุณเป็นคนเพื่อนเยอะไปที่ไหนก็มีแต่คนรู้จักเพราะคุณเป็นคนใจกว้าง ใจดี เป็นกันเอง ในเ รื่ อ งหน้าที่การง า นคนเกิ ดวันพุธมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้า

ในสายง า นเพราะ ความสามารถของตัวเองล้วนไม่ได้มีใครคอยสนับสนุนคุณ เป็นคนที่แก้ปั ญหาเก่งมากไม่ว่าปั ญหาจะเล็กหรือใหญ่

ชะตาดีมีโชควันจันทร์

วันนี้ดูเผินเหมือนคุณเป็นคนหยิ่งแต่ความจ ริ งแล้วเป็นคนใจดีมีเ มต ต าใจ กว้างไม่ชอบถูกคนอื่นเอาเปรียบ และไม่ชอบเอาเปรียบใครคุณ

เป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งมากเวลามีความเครี ยดหรือมีปั ญหาอะไร มักไม่แสดงออกมาคน เกิ ดวันจันทร เป็นคนที่มีเหตุผลมากและเชื่ อมั่น

ในความคิดของตัวเองคุณเป็นคนที่ บุคลิคภาพดีน่าเชื่ อถือเป็นที่ปรึกษา

••เป็ นควา มเชื่อส่วนบุคคลโ ปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน••

ขอบคุณที่มา…

k a t i s o n j a i

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *