อุตุ เตื อน 5 จว.ฝน ต กหนั ก ที่ล าดเชิ งเขาให้เตรียมรับมือ

อุตุ เตื อน 5 จว.ฝน ต กหนั ก ที่ล าดเชิ งเขาให้เตรียมรับมือ

กรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 19 รา ยงานภาคใต้ ฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนต กหนั กบ างแห่งใน 5 จังหวัด ขอให้ประชาชนในที่ลาดเชิงเขา-ลุ่มต่างๆ ระวังอันตร ายจากฝนต กหนัก

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทย า “ฝนต กหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 4 ธ.ค. 2563)” ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 03 ธันวาคม 2563

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง สำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนปกคลุมหัวเกาะสุมาตรา ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนลดลง

แต่ยังคงมีฝนต กห นักบ างแห่งบริเวณจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ ยงภั ยในบริเวณดังกล่าว…

โดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่าง ๆ ระวังอันตร ายจากฝนต กหนัก และฝนที่ต กสะสมไว้ด้วย ทำให้เกิ ดน้ำท่ วมฉั บพ ลันและน้ำป่าไหลหลากได้

ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันยังคงมีกำลังแรง โดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป

คลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตร ายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง

และชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก 1 วันจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทย า

และติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทย า http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพย ากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 23.00 น. กรมอุตุนิยมวิทย าจะออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้

(ลงชื่อ) กรรวี สิทธิชีวภาค (นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค) รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทย า รักษาราชการแทน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทย า

ขอบคุณที่มา…

ก ร ม อุ ตุ นิ ย ม วิ ท ย า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *