ลองทำก่อนสิ้นปี ท่านจะมีโชค

ลองทำก่อนสิ้นปี ท่านจะมีโชค

วั น นี้เ ราจ ะพ าเพื่อนๆมาดูความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับบ้านเรามาอย่างช้านานไม่ว่าจะเป็นความเชื่อที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาอย่างบาป บุญ wีสางรวมถึงเจ้าที่เจ้าทาง

และwีบ้านwีเรือนด้วย ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับสองอย่างหลังครับ นั่นก็คือการไหว้เจ้าที่ในบ้านนั่นเอง การไหว้ดังกล่าว.จึงเป็นการไหว้เจ้าที่ที่มีอยู่แล้วในตัวบ้าน

ดังนั้นเราจึงควรไหว้ทุก3-6 เดือนต่อครั้ง(เป็นอย่างน้อย)เพื่อเป็นการขอขมาในบางครั้งที่ทำอะไรล่วงเกินไปโดยสามารถไหว้ได้เองทุกเวลาเที่ยงของวันอังคารและวันเสาร์

เพราะถือเป็นวันรับโดยให้จัดเตรียมอุปกรณ์การไหว้ดังนี้

วิธีกา รไหว้เจ้า ที่กลางบ้ าน

1.ดาวเรือง9ดอก

2.เทียน1คู่ ธูป5ดอก

3.ผลไม้9อย่างเพื่อความเป็นศิริมงคล

4.น้ำ5แก้ว

5.หมากพลู9คำซึ่งผลไม้แต่ละชนิดก็มีความหมายแตกต่างกันเช่น

แก้วมังกรเพื่อช่วยในเรื่องการปกครองลูกน้องบริวารสำหรับเจ้าของกิจการ

องุ่นเพื่อช่วยในเรื่องการเงินหรือทรัพย์สมบัติที่เพิ่มพูนขึ้น

กล้วยจะช่วยให้สิ่งต่างที่ทำง่ายขึ้น

สับปะรดเพื่อจะได้มีหูตากว้างไกล

วิธีการจัดของให้ใช้ผ้าขาวปูกลางบ้านโดยหันหลังให้กับประตูหน้าแล้วเอาของทุกอย่างวางบนผ้าขาวจากนั้น ให้จุดธูปเทียนแล้วกล่าวขอขมาว่า…..

ข้าแต่เเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของที่เจ้าของทางเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนบ้านเลขที่บ้านหลังนี้

วันนี้เป็นวันดีข้าพเจ้า……(ชื่อ-นามสกุล)…….นำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวายเพื่อขอขมากຽຽมหากมีสิ่งใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดไป ทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจ

ก็ดีทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีข้าพเจ้าขออโหสิกຽຽมท่านขอท่านจงโปรดงดโทษเว้นโทษและอโหสิกຽຽมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญและโปรดช่วย (อธิฐานขอตามปรารถนา)….

จากนั้นให้รอจนธูปหมด(ภายในบ้าน)แล้วค่อยดับเทียนและลาผลไม้โดยวิธีการก็คือให้จับที่ตัวพาน หรือถาดผลไม้แล้วพูดว่าขอแดนขอชานให้ลูกให้หลานกิน

เพื่อความเป็นศิริมงคลจากนั้นก็นำไปทานได้เลย

เป็นคว ามเชื่อส่วนบุ คคล โ ปรดใช้วิ จารณญ าณใ นการอ่าน

ขอบคุณที่มา…

https://bit.ly/35TRuMo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *