เกิด 3 วันนี้ ดวงคนจะรวยมาก มีเกณ ฑ์ จะถูกรางวัลใหญ่

เกิด 3 วันนี้ ดวงคนจะรวยมาก มีเกณ ฑ์ จะถูกรางวัลใหญ่

ค นดวงดีเกิ ดจันทร์

สำหรับท่านที่เกิ ดในวันจันทร์ แม้ว่าในช่วง 10 ปี 20 ปีที่ผ่านมา ตัวคุณเองนั้น

จะเจอกับปัญหามากมายก็ตามทำเยอะได้น้อย ทำมากไม่ได้อะไร คุณเป็นแบ บนี้มานาน

รู้สึกเหนื่อยและท้อแท้ผิดหวังกับทุกสิ่งทุกอย่างอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมานั้น ยังเจอความรักที่แ ย่

อีกต่างหาก แต่เชื่อเถอะว่าหลังผ่านพ้นในช่วงของกลางปีนี้เป็นต้นไป อีกไม่กี่วัน

ก็พ้นกลางปีแล้ว โชคชะตาของคุณมีเกณฑ์ถูกสลากรางวัลใหญ่ มีโอกาสได้ปลดหนี้สิน

จะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น

ค นดวงดีเกิ ดเสาร์

คนเกิ ดวันเสาร์มักมีด วงชะตาแข็ง แม้ช่วงใดด วงเสียต้องตกย ากหรือพบอุปสรรคที่หนักหนา

กลับสามารถยืนหยัดต่อสู้และผ่านไปได้ด้วยดี แม้แต่ใครคิดร้ า ยก็ต้องพ่ายแ พ้ไปในที่สุด

มีลักษณะความเป็นผู้นำ หนักแน่น รักเกียรติ ถือศักดิ์ ศรีของตนและไม่เคยคิดเอาเปรียบใคร

และเป็นคนตรงไปตรงมา มีความขยัน อดทน ทำงานเก่ง ส่วนใหญ่มักจะได้รับราชการ

และได้ทำอาชีพที่มั่นคง และลักษณะเด่นเป็นคนด วงแข็งมาก ในจำนวนปีเกิ ดทั้ง 7 วัน

ข้อเสียของคนเกิ ดวันนี้จะเสียตรงที่คำพูดคือ พูดแล้วคิดที่หลัง

ค นดวงดีเกิ ดวันพฤหัสบดี

คนเกิ ดวันพฤหัสบดีนี้เป็นคน มีบุญ มีด วงชะตาดี มีเกียรติ มีคนเคารพนับถือมาก

แต่มักมีปัญหาเ รื่ อ งคู่ครองหรือไม่ก็อาภัพคู่ เป็นคนเจ้าระเบียบ เป็นคนเข้มงวด มีจิตใจเอื้ออาทรต่อ

คนรอบข้าง รักสงบ ชอบความมั่นคงยึกถือความถูกต้อง เที่ยงธรรม เ ด็ ดเดี่ยว แต่กลัวการเปลี่ยนแปลง

ช่างคิดช่างระแวง แต่ทำอะไรรอบครอบหากอ่ า นแล้วดี ขอให้แ ช s์เก็บไว้คะ สาธุสมดังคำทำนาย

ด้วยเทอญ ขอให้เป็นจริงกับท่านด้วยเถิด

•เป็นความเ ชื่อส่ วนบุคคลโป รดใ ช้วิ จารณ ญาณ ในการอ่ าน•

ขอบคุณที่มา…

he rb t ri ck

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *