อัพเดทล่าสุด คนละครึ่ง เฟส 2

อัพเดทล่าสุด คนละครึ่ง เฟส 2

วันนี้เรามี่ข่าวที่หลายๆครติดตามอยู่มาให้ได้ดูกัน เช็ คสิ ทธิลงทะเบีย นคนละครึ่งเฟส 2 รับเงิ น 3,500 บ าท

เปิ ดลงทะเบี ยน 16 ธันวาคมนี้เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาทางร ายงานที่ประชุมคณะก ร ร มการบริหารสถานการณ์เศร ษฐกิจ

จากผลกระทบจากการแ พร่ระบ าดของโร คติดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (ศบศ.) ครั้งที่ 6/2563 มีมติเห็นชอบเพิ่มวงเ งิน มาตรการ

“คนละครึ่ง” ระยะที่สอง ผู้ลงทะเบี ยนร่วมโครงการในเฟสที่ 2 จะได้รับวงเ งินการใช้สิ ทธิ์จำนวน 3,500 บ าทส่วนผู้ลงทะเบี ยนในเฟสที่ 1

และได้เข้าร่วมโครงการต่ออัตโนมัติก็จะได้ เงิ นเพิ่มอีก 500 บ าท เช่ นกัน รวมแล้วเป็น 3,500 บ าท เช่ นเดียวกันโดยเงิ นที่ได้รับเพิ่ม

ถือเป็นของขวัญปีใหม่จากทางรัฐบ าล ทั้งนี้ วงเ งินเดิมที่รัฐบ าลให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการในเฟสที่ 1 คือ 3,000 บ าทและ วงเ งินล่าสุด

เพิ่มเป็น 3,500 บ าท โดยท่านที่อยู่เฟส 1 ท่านสามารถกดปุ่มยืนยันต่อสิ ทธิ์อัตโนมัติผู้เข้าร่วมโครงการในเฟส 1 แล้วต้องการต่อสิ ทธิ์อัตโน มัติ

ทางรัฐบ าลจะมีการเพิ่มปุ่มหรือส่งข้อความ ให้ผู้ลงทะเบี ยนเฟส 1 ยืนยันว่า จะเข้าร่วมมาตรการต่อในระยะที่สองหรือไม่ อย่ างไรก็ตาม

ผู้ที่ถูกตั ดสิ ทธิจากโครงการคนละครึ่ง ระยะที่หนึ่ง เนื่องจากไม่ได้ใช้จ่ายภายใต้โครงการภายในวันที่กำหนดไว้หลังจากที่ลงทะเบี ยนรับสิ ทธิไปแล้ว

จะยังสามารถลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการระยะที่สองได้ มีกำหนดการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคมนี้ นอกจากนี้ทาง ศบศ.เห็นชอบต่ออายุ

จ่ายการจ่ายเงิ นเพิ่มเพื่อซื้อสินค้ าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บ าท อีก 3 เดือน

ข้อค วรรู้ โครงลงทะเบี ยนคนละครึ่งเฟส 2

เพื่อฟื้ นฟูเศร ษฐกิจระดั บฐานราก สำหรับผู้ประกอบการร ายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีร ายได้จากการขายสินค้ า

เพิ่มขึ้นวิธีดำเนินโครงการคนละครึ่ง 1.ประชาช นและร้านค้ าลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการ ผ่าน www.คนละครึ่ง.com

ตามวันและเวลาที่กำหนด 2.เมื่อลงทะเบี ยนผ่านแล้ว ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน ดังนี้ ประชาช นที่เข้าร่วมต้องทำการติดตั้งแอปพลิเคชั่น

เป๋าตัง เพื่อใช้จ่ายร้า นค้ าทุกร้านค้ าที่เข้ารวมโครงการจำเป็นต้อง ติดตั้งแอ ปพลิเคชัน ถุงเ งิน เพื่อรับชำระเงิ นจากการขายสินค้ า

ประชาช นทุกคนที่เข้ารวมโครงการจะต้องใช้จ่ายเงิ น ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับ SMSแจ้งรับสิ ทธิหรือวันที่เปิ ด ให้เริ่มใช้จ่าย

ตามโครงการ ไม่เช่ นนั้น 14 วันหลังจากนั้นจะถือว่าท่านทำการสละสิ ทธิ์ภาครัฐร่วมจ่ายค่ าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้ าทั่วไปผ่านฝ่ายของ

ผู้ซื้อร้อยละ 50 ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บ าทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,500 บ าทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ ระยะ

ขอบคุณที่มา…

m o n e y g u r u

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *