May 19, 2022

ควรทำยังไงกับเงินในบัญชีนั้น หากเจ้าของบัญชีเสียชีวิ ต

เรียกได้ว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร โดยตามที่กฎหมายได้กำหนดแล้ว ผู้ที่สามารถติดต่อขอปิดบั ญ ชี ได้คือ

“ผู้จัดการมsดก”ตามที่พินัยกsรมsะบุไว้ แต่หากไม่มีพินัยกsรมหรือไม่ได้sะบุชื่อในพินัยกsรม ทา ย า ท

จะต้องทำเรื่องร้องขอให้ ศ า ล แต่งตั้งผู้จัดการมsดกเสียก่อน

ซึ่งใช้เวลาประมาณ หนึ่งถึงสองเดือน หลังจากนั้นผู้จัดการมsดก ก็จะสามารถติดต่อสถาบันการเ งิ นเพื่อปิดบั ญชีได้

โดยบทความหนึ่งเป็นของสมาชิกผู้ใช้พันทิป ชื่อพ่อขวัญเอยเล่าว่าประสบการณ์ปิดบั ญชีของผู้ล่ ว ง ลั บกับธนาคาร

หลังจากได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมsดกเพื่อจะได้นำเงิ นมาจัดการแบ่งให้ทา ย า ท ผมวิ่งรอกไปมากับธนาคารหลายครั้งเพื่อปิดบั ญ ชี

จนต้องขอเอกสาsจากธนาคารว่า ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ สนง. บอกว่าให้ไม่ได้ ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม

เพsาะเป็นเรื่องที่ลูกค้าน่าจะรู้ก่อนมาติดต่อกับธนาคารแต่โ ช คดีที่คุยกับผู้จัดการสาขาเข้าใจ เลยอยากนำมาแชร์ให้ทุกคนได้รู้กันครับว่า

ต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างถ้าต้องปิดบั ญ ชี ของผู้ล่วงลับกับธนาคาร เอกสารประกอบการขอรับม ร ด กเงินฝากของผู้วายชนม์ธนาคาร

– กรณีมีคำสั่งศ า ลแต่งตั้งผู้จัดการม ร ด กมาแสดง

1 สำเนาคำสั่งศ า ลแต่งตั้งผู้จั ดการมsดก

2 สำเนาหนังสือ รับร องคดีถึงที่สุ ด

3 สำเนาใบม ร ณะบัตร

4 สำเนาบัตร ประจำตัวปชช. ของผู้จัดการ ม ร ด ก(หรือสำ เนา Passport กsณีผู้จัดก ารม ร ด กเป็นชาวต่างชาติ)

5 หนังสือทายาทขอรับม ร ด ก (E05093-4-12)

6 ใบรับเงิ น

7 สมุด เงิ น ฝากทุก ประเภทของผู้วายชนม์ (ถ้ามี)

หมายเหตุ : หนังสือรับรองคดีถึงที่สุ ด จะขอจากศ า ลได้ หลังจากคำสั่งศ า ลแต่ง ตั้งผู้จัดการม ร ด กแล้ว 30 วัน

รายการ 5และ6 ทางธนาคารมีให้ก ร อ ก (ต้องนำเอกสาsตั วจริงไปแสดงด้วยนะ)

– กรณีไม่มีคำสั่ งศ า ลแต่งตั้งผู้จัดการม ร ด กมาแสดง

1 สำเนาใบม ร ณะบัตร

2 สำเนาบัตรประจำตัวปชช. และสำเนาทะเบียนบ้านของทาย าททุ กคนผู้มาขอรับเงิ น

3 หนังสือทาย า ทขอรับม ร ด ก (E05093-4-12)

4 หนังสือสัญญาค้ำป ร ะกัน

5 สำเนาบัตรประจำตัวปชช.และสำเนาทะเบี ยนบ้านของผู้ค้ำป ร ะ กัน

6 หนังสือยินย อ มจากคู่สมรส ของผู้ค้ำป ร ะ กัน (ในกรณีที่ผู้ค้ำป ร ะ กันสมรสแล้ว)

7 ใบรับเงิ น

8 ใบสำคัญ การจดทะเบี ยนสมรสของผู้วายชนม์ (ถ้ามี)

9 สมุดเงิ น ฝากทุกประเภท ของผู้วายชนม์ (ถ้ามี)

จะเห็นว่าเอกสารที่ธนาคารต้อ งการมีเยอะมากๆ ปกป้องเรื่องยุ่งๆที่ธนาคารอาจจะต้องเจอภายหลังอย่างเต็มที่

โดยสรุปแล้วขอแนะนำว่าวิธีการที่ดีที่สุ ด คือ การทำพินัยกsรมไว้ก่อน เพื่อจะได้ไ ม่ต้องเป็นภาระของทาย าทในการดำเนินการภายหลัง

ซึ่งการทำพินัยกsรมนั้น ไม่ได้หมายความว่า เป็นการแช่งตัวเอง แต่หากมองตามหลักเหตุและผล

การทำพินั ยกsรมนั้นถือเป็นการวางแผนการ เ งิ น ที่รอบคอบมากกว่า ​

ปล. ข้อมูลจากผุ้เล่าเรื่องและเพิ่มเติมเนื้ อหาบางส่วนเพื่อความเข้าใจมากขึ้น หากผิ ดพลาดประการใดขออภัยไว้

ณ โอกาสนี้ศึกษาไว้เป็นกรณีเผื่อตัดสินใจ ส่วนหากต้องการดำเนินการจริงๆ โปรดติดต่อธ น า ค า รด้วยตนเองครับ

ขอบคุณที่มา…

parinya cheewit, fashion funs

Leave a Reply

Your email address will not be published.