May 22, 2022

ทำ ทา นที่ไม่ใช้เงิน แต่ได้รับผลบุ ญมาก ทำได้ไม่ต้องรอเวลา

การทำบุญของแต่ละคนนั้นโดยส่วนมากแล้วก็จะใส่บาตรเข้าวัดเข้าวา ถวายสังฆทาน ถวายปัจจัยต่างๆให้กับสถานที่ที่เราได้นับถือ

สำหรับวิธีการทำบุญแบบที่ไม่ใช้เงินนั้นมี มากมาย

การให้ทาน เป็นการให้การให้สิ่งของ ให้สติปัญญา ความสามารถ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

รัก ษาศีล เป็นการรักษากายวาจาใจให้เป็นปกติ การคิดดี พูดดี ทำสิ่งที่ดี ผลบุญในข้อนี้นั้นจะส่งผลทำให้เรากลายเป็นคนที่มีความสุขุม

มีความรอบคอบในสิ่งต่างๆที่ได้ทำ

เจริญภาวนา เป็นการฝึกจิตใจให้มีความสงบด้วยสมาธิ การ เตือน สติให้ตัวเรานั้นได้ยึดมั่นในการปฏิบัติตามชอบ

ทาน 5 ประการ

1 ใบหน้าเป็นทาน นั่นหมายถึงใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม การส่งมอบรอยยิ้มด้วยความจริงใจ ถือได้ว่าเป็นการทำบุญที่ง่ายที่สุด

ในทุกครั้งที่ตัวเรานั้นได้ส่งมอบรอยยิ้มให้กับใครๆ ก็จะก่อให้เกิดเป็นความสุขในใจของผู้ที่รับอยู่เสมอ ใครจะไปรู้ว่าในบางครั้งวันนั้น

เขาอาจจะมีเรื่องราวต่างๆที่หนักหนา แต่ก็ยังมีรอยยิ้มที่สดใสของคุณเองที่ช่วยเป็นห นึ่ งในกำลังใจ รอยยิ้มเล็กๆนี้อาจจะเปลี่ยน

วันเวลาแห่งความ เศร้า หมองให้กลับมาสดใสได้

ที่สำคัญนั้นยังคงเป็นความสุขที่คุณมอบให้กับผู้อื่น ก็ไม่ได้หายไปไหน แต่จะสะท้อนกลับมาเป็นบุญเป็นความสุขใจให้กับตัวคุณด้วยเช่นกัน

2 คำพูดและวาจาเป็นทาน เป็นคำพูดที่ให้กำลังใจผู้ที่ชื่นชม พูดปลอบประโลมใจผู้อื่นได้มาก นำพุทธวาจา ความรู้ที่เราได้มีนั้น

มาก่อให้เกิดประโยชน์ ช่วยให้กำลังใจลุกขึ้นสู้ชีวิต

3 จิตใจเป็นทาน นั่นหมายถึงสามารถรับฟังความทุ ก ข์ของผู้อื่นด้วยความนอบน้อมและมีความจริงใจ จิตใจของตัวเองนั้นมีความเมตตากรุณา

มีใจที่จะยินดีต่อบุญต่อก ร ร มดีของผู้อื่น ช่วยให้ผู้ที่มีความทุ ก ข์นั้นได้เห็นแสงสว่างได้ ให้ อ ภั ยทานกับทุกคนรอบข้าง

4 ด ว งตาเป็นทาน หมายถึง การใช้แววตาแห่งความหวังดี ความโอบอ้อมอารีให้กับผู้อื่นให้กับคนรอบข้าง

วิธีการมองโลกในแง่ดีนั้น สิ่งที่ทำง่ายมากๆ ทั้งยังทำให้ใจของตัวคุณเองรู้สึกได้ถึงความเบาสบายด้วยการมองโลกในแง่ดี

นั้นจะทำให้คุณไม่ต้องไปนั่งคอยจับผิด คิด ไม่ดีต่อใครๆ การมองโลกในแง่ดีนี้จะทำให้ตัวคุณเองมีความสุขได้มากขึ้น

เมื่อจิตใจดีก็จะมีความเบาสบาย บุญกุศลก็จะบังเกิดขึ้น

5 กายเป็นทาน สามารถใช้เพื่อช่วย เหลือผู้อื่นให้ร อ ด พ้ น จาก ภั ยทั้งปวง ช่วยงานให้สำเร็จลุ ล่วง

แบ่งเบาภาระในกิจของวัดเป็นต้น

•เป็นความเชื่อส่วนบุ คคลโปรดใช้วิจารณญาณใ นการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

ธ.ธ ร ร ม รั ก ษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published.