4 ราศี มีเกณฑ์ เป็นเศรษฐีป้ายแดง รับปีใหม่

4 ราศี มีเกณฑ์ เป็นเศรษฐีป้ายแดง รับปีใหม่

•ราศีกรกฎ•

ราศีของคุณจัดว่าเป็นราศีที่มีจังหวะด วงดาวในเรื่องการเงิ นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โอกาสที่จะมีความมั่งคั่งร่ำร ว ยมากยิ่งขึ้นก็มีสิทธิ์

จะเกิ ดขึ้นเพียงแต่ดาวราหูหรือดา วด วงอื่นๆที่ส่งผลนั้นอาจจะทำให้เกิ ดปั ญหาทุกขลาภได้ง่าย ในปีนี้ถ้าคุณได้โช ค

ได้อะไรมาอย่ างเซ อร์ไ พรส์ไม่ค าดฝันต้องพย าย ามนำเงิ นส่วนหนึ่งไปบริจา ค ทำบุญ เพราะจะเป็นสิ่งที่ช่วยแก้เคล็ ด

ปั ญหาทุกขลาภที่อาจจะเกิ ดขึ้นได้บ่อยข้อค วรระวังคือ อะไรที่ได้มาง่ายนักก็อาจจะเสี ยไปง่ายด้วย ดังนั้นสิ่งสำคัญ

ไม่ได้เป็นเรื่องของการหาเงิ นเพียงอย่ างเดียว

•ราศีพฤษภ •

จังหวะด วงดาวการเงิ นถือว่าโคจรอยู่ในมุมที่ดี ส่งผลทำให้ชีวิตคุณมีความมั่นคงมากขึ้น บ างคนงานมั่นคงขึ้น มีคนมาให้

ความช่วยเหลือที่ดีในเรื่องของการเงิ นด้วย ส่งผลทำให้ร ายได้สวัสดิการผลตอบแทนทั้งหลายอยู่ในจุดที่ดีมากขึ้นกว่าเดิม

ในเรื่องของการเจรจาด้านการเงิ น ไม่ว่าจะเป็นเครดิต สินเชื่ อ เงิ นกู้อย ากจะขยับขย ายครอบครัว ซื้อบ้ านซื้อที่ดิน

ราศีคุณจัดว่าเป็นราศีที่จะมีข่าวดีเข้ามาอย่ งที่ย้ำว่าด วงจะได้รับความเมตตาที่ดี ถือเป็นจังหวะที่การเงิ นมีการขยับขย าย

และมีความก้าวหน้าเป็นอย่ างมากในเรื่องโช คลาภต้องย้ำว่าพื้นฐานของราศีนี้ไม่ได้เป็นราศีที่มีโช คอยู่แล้ว และปีนี้อาจ

จะไม่ได้เป็นปีที่โดดเด่นในเรื่องของโช ค

•ราศีมีน•

เรื่องของการเงิ นถือว่าไปได้ดี คุณเป็นราศีที่จะมีโช ค มีเงิ นก้อนโตเข้ามา หรือบ างคนอาจจะมีโอกาสเรื่องการหมุนเงิ น

ใหม่ๆถ้ามองกันแล้วความมั่นคงในชีวิตของคุณถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่ างแน่นอนต้องย้ำว่าคุณมีโอกาสในเรื่องการลงทุนที่หลากหลาย

ไม่ได้บอกว่าทุกอย่ างจะดีหมด บ างอย่ างก็ดี แต่บ างอย่ างก็อยู่ในจุดที่ต้องระมัดระวังสิ่งสำคัญขอให้เราตั ดสินใจหรือทำสิ่งต่างๆ

ด้วยสติและด้วยประสบการณ์อย่ าตั ดสินใจทำอะไรตามที่คนอื่นบอกว่าดีบอกว่าใช่เพราะโอกาสที่จะเสียเงิ นไปฟรีๆ

•ราศีมังกร •

าศีของคุณจัดว่าเป็นราศีที่ยังมีจังหวะด วงดาวการเงิ นที่ดี โอกาสมั่งคั่งร่ำร ว ยมีเข้ามา ด วงดาวโช คล าภก็มีเข้ามา

ให้ลุ้นด้วยหรือใครที่เป็นคนที่ชอบลงทุนที่เสี่ ยงๆ หน่อย เช่น ลงทุนเรื่องหุ้นก็ดี หรือมีการทำธุรกิจอะไรใหม่ๆ ในปีนี้โอกาส

ที่จะได้รับผลตอบแทนในรูปของการเงิ นที่ดีขึ้นมีเข้ามาให้ลุ้นเช่นเดียวกันแต่ข้อควรระวังคือด วงดาวที่แรงเกินไปนั้นอาจจะส่งปั ญหา

ในเชิงทุกขลาภคือได้มาแล้วมีเรื่องให้ต้องเดือดร้อน หรือเสียเงิ นเสี ยทองออกไปดังนั้นการเตรียมตัวในเรื่องของการบริจาคทำบุญทุกครั้ง

ที่ได้เงิ นก้อนหรือได้โช คอะไรบ างอย่ างก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น เชื่ อมั่นว่าถ้าคุณบริหารดีๆ โอกาสที่จะร ว ยขึ้นในปีนี้โอกาสที่จะมีรา ยได้พิเศ ษ

••เป็นควา มเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่ าน••

ขอบคุณที่มา…

t v p o o l o n l i n e

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *