4 ราศี ด ว งพ้ น เคร า ะห์ มีเกณฑ์ รอรับโช คใหญ่

4 ราศี ด ว งพ้ น เคร า ะห์ มีเกณฑ์ รอรับโช คใหญ่

ดวงดีร าศีมังกร

มีลัก ษณะเด่น คือ มีความทะเย อทะย านสูงสุดเหนือร าศีใดมีพลังจิตหรือความตั้งใจที่แน่วแน่ ชี วิตและพฤติกร รมต่าง

ถูกค วบคุ มด้วยความทะเย อะทะย านนี้เขารักงานเป็นอันดั บแรกถ้าลองได้ ตั้งใจแล้วไม่มีอะไรที่เขาทำไม่ได้เขามุ่งมั่นสูงขึ้น

เรื่ อย ทุ่มเ ทหัวใจและวิ ญญ านให้กับสิ่งที่เขาทำเขามองหาความสมบู รณ์แบบเสมอ เอาจริงเอาจังกับชีวิ ตมากไป ไม่มีจิน ตนาการฝันเฟื่ อง

ดวงดีร าศีสิงห์

ความเฉลี ยวฉล าด ความส ามารถ ความคล่ องแค ล่ว เป็นนักอุด มคติ มีพิธีรีตองพิถี พิถันร าศีกั นย์โดยทั่วไปมักจะมีอุ ปนิ สั ยที่

คล้ายค ลึงกันหมดคือเป็นผู้ที่จิ ตใจเ ริงร่า เฮฮา ชอบสนุก มองดูชี วิตสดชื่นร่าเ ริงมองโลกในแ ง่ดีไปหมด บ างทีก็พูดแบบสอง

แ ง่สองง่ ามไปเรื่ อย

ดวงดีร าศีธนู

เป็นผู้ที่ถือดี เอาแต่ใจตนเองเป็นที่ตั้ง บ างทีก็เรียกได้ว่า หัวดื้อมองดูคนอื่นแล้วคิดว่าทำอะไรไม่ได้เทียบเท่าตนเอง จิตใจดี รักความยุติธร รม

เป็นชี วิตจิตใจ เห ตุผลจะต้องชัดเจนจึงจะเชื่ อถือหากไร้เห ตุผลแล้วราศีธนูจะไม่เอาด้วยเด็ ดข าด เพราะตะขิ ดตะขวงใจจริง ซื่อสั ตย์สุ

จริตใจบุญสุนทาน ใจร้อน ทำอะไรชอบความรวดเร็วทันอกทันใจ ไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่

ดวงดีร าศีพิจิก

เป็นคนที่ได้ชื่ อว่าเป็นคนที่สาม ารถเป็นได้ทั้งคนแสนดีและแ ย่มากภายในคนเดียวกันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเขา พิจิกเป็นคนใจอ่ อน จิตใจดี

แต่ก็โกรธและหงุ ดหงิ ดง่ายพิจิกเป็นคนมีความมั่นใจในตนเองสูงมาก ไม่ยอมใครเอาแต่ใจตัวเองเป็นที่ตั้งซึ่งบ างครั้งก็ทำให้เข าดูโดดเด่น

เป็นผู้นำ แต่บ างครั้งเมื่อรวมกับอ ารมณ์ที่ปร วนแป รและเอาแต่ใจก็จะทำให้พิจิกเป็นคนน่ากลั วอยู่เหมือนกัน

•เป็น ความเ ชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิ จารณญาณในก ารอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

s b a y n e w s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *