เกิด 4 ราศี ชะตามีเกณฑ์ รวยก่อนสิ้นปี

เกิด 4 ราศี ชะตามีเกณฑ์ รวยก่อนสิ้นปี

ร า ศีพิจิก

คุณป็นคนขยันฉลาด หลักแหลม เรียกได้ว่า ใครอ ยู่ด้วยก็ รู้สึกอุ่นใจ เพราะเป็นที่ พึ่งพา ได้เป็นอย่ างดี

ในช่วง2-3ปีที่แล้ว การเงิ นของคุณรู้สึกว่า จะอ่อนค ามาก มีเทำไหร่ก็ใช้หมดไม่รู้จักพ อเป็น ห นี้เป็นสิน

จากการไม่ระมัดระ วัง การใ ช้จ่าย เชื่อว่าหล้งจ าก2ปืนั้นแล้ว ค วงคุณในนี้ ดีมากเลย ใ น เรื่ องการ งินคุณ

จะได้รับค าตอบแทนที่ สมเห ตุสมผ ล ไม่มีการโ ก งอย่ างแน่นอนถ้าทำถูกต้อง การงานดีเป็นอย่ างยิ่ง

มีเกณฑ์อ ยู่ดีก็ร วย การย ายงานขยับขย ายไป ในที่ ดีกว่าจะพบรัก แห่ในช่วงสิ้นปี ถ้าคุณอ่า นแล้วดี ก็แ ช S์ไว้

นะคะ ข อให้คำทำนา ยนี้เกิ ดผล มีสิ่ง ดีงาม เข้ามาหา

ร า ศีมังกร

ตลอ คช่วงชีวิตที่ผ่นมา สุขสบ ยมีเงิ นมีทองใช้ แต่มาเหนื่อ ยรู้สึกหลายอย่ าง ข า ดหายไป เงิ นทอง

ไม่พอใช้ก็ช่วง1ปีก่อนจากนี้คุณหนื่อ ยมาก ยอ มรับเลย ว่าคุณป็นคนที่อ คทนอย่ างที่สุด แต่หลังจากวันนี้

ที่คุณได้อ นจากนี้ไปทั้งชีวิต ชีวิตจะกลับมาเป็นคุณอีกครั้ง จากคนที่เคย มีทุกอย่ าง มี งินมีทองใช้ มีห นี้สิน

บ้ าง แต่ก็จะหมดในเร็วนี้แหละสุดท้ยนีขอให้หมั่นทำบุญสร้างกุศล ผลบญให้มาก ย ามแก่ ชราจะ ได้ใช้ผลบุ ญนั้น

หากอำ นแล วดี แ ช S์ไว้ ข อให้คำทำนายนี่เป็นจริง สิ่งดีจ ะเข้มา หาตัวห่ านเอง

ร า ศีพฤษภ

เหนื่อ ยนะ กว่าจะได้อะไรมาสักอย่ างหนิ อย างเมื่อ 1 ก่อนนั้น คุณแ สนเหนื่อ ยแ สนก นเป็นอย่ างมาก

ไ ม่ ว่ าจะเ รื่ อ ง งินทองการจ้ บจ่ยใช้สอ ย คุณนั้นเป็นผู้ที่หาอ ยู่ ฝ้ายเดีย วเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเหนื่อ ยมาก

แต่ในปีนี้นั้นขอบ อ กเลยวาด วงเปลี่ยนวาสนาเปลี่ยน จ า กคนที่เคยเหนื่อ ยมาก ต อ นนี้เริ่มน้อ ยลง

อย าง ห็ นได้ชัด การงาน เ ห็ นผล การเงิ นอู้ฟูมีโอ กาส ได้ซื้อบ านหรือของ ใหญ่เป็นชิ้นเป็น

อันหากอ่า นแล้วดี ก็ให้ แ ช S์เก็บไว ข อให้คำ ทำนา ยนี่ เข้มากับคุณสิ่งดี ตอบแ ทนผลบุ ญอีกไม่นา นแน่นอน

ร า ศีสิงห์

รู้สึกว่าการด้ า การทำมาหากิน ด วงจะไม่ขึ้นเลยนะทำอะไรไปก็จมก็เจ้ง ไม่เป็นท่ไม่เป็นชิ้น เป็นอันสักเทำไหร่

แต่อย าห่วงเลยในปืนี้ และปีต่อไป ค นที่ กิ ค ร า ศีสิง หนั้นถือได้ว่รั บบทเรียนร า ค าแ สนแ พงไปมากแล้ว

จ า กนี้ไปหลาย ต่อหลายอย่ าง จะตีขึ้นเป็นทวีคุณเลย ก รทำมาหากิน จะเจริญรุ่งเ รื อง หากมองหาช่อง

ทางทำกินคุณ จะพ บแหล่ง ทำเงิ นนั้น ได้เป็นอย่ างดีและคุณก็สามารถเข้กับมันได้ดี เป็นอย่ างยิ่งสุดท้ยแล้วจะเจริญ

งอ กงาม มีกินมีใช้ ตลอ คช่วงชีวิต ถ้คุณอ่ นแล้วดี ก็แ ช S์เ ก็ บ ไ วขอให้ คำทำนายนี้เกิ ดผล กับท่านเองโดยเร็ว

•เป็นค วามเชื่ อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญ าณในการอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *