2 ร า ศี ชะตาต ก ถังข้าวส าร มีเกณฑ์รับท รั พ ย์ ใหญ่ช่ ว งสิ้ น ปี

2 ร า ศี ชะตาต ก ถังข้าวส าร มีเกณฑ์รับท รั พ ย์ ใหญ่ช่ ว งสิ้ น ปี

ราศีธนู

ชาวราศีธนู ทั้งโสดและมีคู่ มีโอกาสได้เงิ นได้ทองหรือตกถังข้าวสาร

ที่มาจากลักษณะของทุกขลาภ ท่านอาจประสบปั ญหาหรือมีเ รื่ อ งมีราว

เช่นค ดีความ การทะเล าะ การมีทะเล าะ หลังจากที่ผ่านพ้นปั ญหา

๑วงของท่านจะพลิ กจากร้ ายกล ายเป็นดีได้เงิ นได้ทองในช่วงสิ้นปี 63 นี้

ขอให้ท่านใช้ความใจเย็นอดทนกับอุปสรรคที่เข้ามา

ราศีกันย์

ชาวราศีกันย์สำหรับคนมีคู่มีโอกาสโช คดีได้เ งิ นได้ทองจากแฟนเล็กน้อย

และโดยเฉพาะคนโสดมีโอกาสได้คู่ครองหรือคนที่เข้ามาจะมีเ งินมีทองมีกิจการ

สมบั ติพร้อมอยู่ จะมาในลักษณะเพื่อนของเพื่อน หรือมีคนแนะนำมา

ยังไงแล้วช่วงสิ้นปีนี้รีบดูแลตัวเองออกกำลังกายไปวิ่ง

เสื้อผ้าหน้าผมต้องพร้อม สวยหล่อรอรับเงิ น

•เป็นความ ชื่อ ส่วนบุคค ลโปรดใช้วิจารณญาณใ นการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

l e k d e d o n l i n e

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *