ค าถ า โ ภ ค ท รั พ ย์ หลวงพ่อพรหม

ค าถ า โ ภ ค ท รั พ ย์ หลวงพ่อพรหม

วันนี้เรามีบทความดีๆมาฝากเพื่อนๆ ย้อนไปเมื่อ หลวงพ่อพรหม ในขณะเย าว์วัยได้ศึกษา อ่านเขียน

กับพระในวัดใกล้บ้ านศึกษาอักษรขอมควบคู่กับภาษาไทยตั้งแต่ก่อนอุปสมบท เมื่ออายุครบบวช ได้อุปสมบท

ที่วัดเขียนลาย ต.บ้ านแ พ รก อ.บ้ านแ พร ก จ.อยุธย า เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๔๔๗ ได้รับฉาย าว่า

“ถาวโร” โดยมีหลวงพ่อถม วัดเขียนล าย เป็นพระอุปัชฌาย์และได้ศึกษาเล่าเรียนภาษาขอมจนชำนาญ

และเริ่มปฏิบัติวิปัสสนากร ร มฐานหลวงพ่อพรหม เริ่มศึกษาวิชาไ สย ศาส ตร์และค าถาอาคมกับอาจารย์ที่เป็นฆราวาส

ชื่ออาจารย์พ่วง ต่อมาเมื่ออุปสมบทแล้วจึงได้ศึกษาอสุภกร ร มฐาน สมถะก ร ร มฐาน วิปัสสนา จากหลวงพ่อดำ ซึ่งเป็นพระสงฆ์

ไม่ทราบวัดอยู่ประมาณ ๔ ปี ในพรรษาที่ ๕ อาจารย์พ่วงได้พาไปฝากอาจารย์ปู่วอน ซึ่งเป็นฆราวาส

และได้ศึกษาวิชาแข นงต่ างๆเป็นเวลา ๕ ปีเต็ม จนกระทั่งอาจารย์ปู่วอนถึงแก่กร ร ม ซึ่งในภายหลังหลวงพ่อพรหม

ได้นำกระ ดู กมาเก็บไว้ที่วัดช่องแค จากนั้นหลวงพ่อพรหม ก็ไม่ได้ไปศึกษากับอาจารย์ท่านใด โดยตรงมีแต่ศึกษาแลกเปลี่ยน

วิชากับอาจารย์รุ่นพี่และรุ่นเดียวกันในระหว่างธุดงค์ เช่น หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ เป็นต้น หลวงพ่อพรหม ชอบระฆัง

การสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อจึงมีรูประฆังและกลายเป็นเอกลักษณ์อย่ างหนึ่งของหลวงพ่อพรหม หลวงพ่อพรหม ไม่เคยย้ าย

ไปอยู่วัดใดเลยตลอดระยะเวลา ๕๘ ปี โดยที่หลวงพ่อได้ลาออกจากเจ้าอาวาสเมื่อปี ๒๕๑๔ รวมเวลาที่เป็นเจ้าอาวาสวัดช่องแค ๕๔ปี

เพื่อให้พระปลัดแบงค์ ธมมวโร เป็นเจ้าอาวาสสืบแทน หลวงพ่อพรหม มรณภาพเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๘

เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ.โรงพย าบ าลบ้ านหมี่ จ.ลพบุรี รวมอายุได้ ๙๑ ปี ๗๑ พรรษา

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ และที่มาเนื้อหาข้อมูลมา ณ ที่นี้

ค าถาครูพักลักจำ , ค าถาอิติปิโสหูช้างโภคทรั พย์

(ท่องนะโม๓ จบ) ขอบ ารมีหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค

พุทโธ อิติปิโส ภะคะวา พุทโธ ภะคะวา ติ อิติปิโส ภะคะวา

อะระหัง อิติปิโส ภะคะวา สัมม าสัม พุ ทโธ

ขอให้ ธนบัต รใบอื่นไหลมาดั่งว าริน

เอเตนะ สัจเจนะ อธิษฐามิ

(พระค าถาบทนี้ มีความศักดิ์ สิ ทธิ์มาก หลวงพ่อพรหม

ท่านเป็นพระเถราจารย์ที่เก่งกล้าในเรื่องพุทธาคม มากมายด้วยเรื่องราวป าฏิ หาSิ ย์ ผู้มีศีลธรรม ประกอบด้วยศรัทธา

หมั่นสวดภาวนาเป็นประจำ เช้า-ค่ำ ลาภผลเพิ่มพูนทวี มั่งมีโภคทรั พย์ ทวยเทพเทวดาคุ้มครองรักษา)

หลวงพ่อพรหม ถาวโร ถือกำเนิดเมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน๕ ปี มะแม ตรงกับวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๒๖

ณ.ตำบลบ้ านแพรก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธย า บุตรนายหมี-นางล้อมโกสะลัง มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๔ คน คือ

๑.นางลอย

๒.นายปลิว

๓.หลวงพ่อพรหม

๔.นางฉาบ

ทุกคนถึงแก่กร ร ม และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในพระค าถาดีๆ ที่ช่วยทำให้มีทรั พย์เพิ่มพูน อีกทั้งยังช่วยคุ้มครองภั ยได้อีกด้วย

••เป็นคว ามเชื่อส่วนบุ คคลโปรดใช้วิจ ร ณญาณในก ารอ่าน••

ขอบคุณที่มา…

s o o ch i v i t h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *