ท่านชอบแตงโมแบบไหน บอกอะไรได้หลายอย่าง

ท่านชอบแตงโมแบบไหน บอกอะไรได้หลายอย่าง

ภาพที่ 1

สำหรับคนที่เลือกเเตงโม อันที่ 1 นั่นหมายความว่าเเตงโมอันนี้มีความหมายถึงความฉลาด คุณเป็นคนที่ชอบสังเกต

เฝ้าคิดวิเคร าะห์เป็นคนดี มีน้ำใจมีความเมตตา ต่อคนรอบข้างแม้กระทั่งคนที่ไม่รู้จัก ก็ตามคุณเป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครง่าย ๆ

ในบ างครั้งคุณก็มีความหัวสูงอยู่บ้ างแต่ก็ไม่เคยล้ำเส้น ของใครโดยลักษณะนิสัยภายนอกของคุณ จะเป็นคนที่ค่อนข้าง

จะตรงไปตรงมาพูดจาในบ างครั้ง อาจจะไม่ทันคิด แต่ก็ไม่เคยคิดไม่ดีกับใครด้วยความที่คุณเป็นคนฉลาดคุณมักจะแสดงออกให้คนอื่น

รู้ว่าคุณเป็นคนที่รู้น้อยบ างครั้ง ก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ลักษณะนิสัยภายในจิตใจ ของคนแล้วนั้น แท้จริงแล้วเป็นคนที่ค่อนข้าง

จะให้ความสำคัญกับความรู้สึกนึกคิดของคนรอบข้างอยู่เสมอ เพียงแต่คุณไม่ค่อย จะแสดงออกให้ใครได้รู้คุณเป็นคนที่มีจิตใจดีจริง ๆ

เวลาได้รักใครสักคนนึงก็จะรักอย่ างถึงที่สุดแต่ถ้าหากหมดรักใครสักคนนึง แล้วคุณก็จะไม่สนใจใยดีอะไรเลยเพราะคุณรู้ว่าคนที่ทิ้ง

คุณไปเขาจะไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเด็ ดขา ดและแน่นอนว่าถ้ากลับไปสุดท้ายมันก็เหมือนเดิมชีวิตก็ไม่ได้มีความเจริญไปไหนเลย

ภาพที่ 2

สำหรับใครที่เลือกเเตงโม อันที่ 2 เ เ ตง โม อันนี้ บ่งบอกถึงความหมายว่าคุณนั้นเป็นคนที่มีนิสัยเป็นผู้ใหญ่ชอบในเรื่องของ

ความมั่นคง เวลาจะคิดจะทำอะไรมักจะไม่ทำตัวเป็นที่จับจ้องของคนอื่นคุณเป็นคนที่มีความลับอยู่ในตัวสูงเก็บความลับไม่เป็นอย่ างดี

แม้ว่าลักษณะภายนอกของคุณจะดูเป็นคนซื่อ ๆ ก็ตามแต่ด้วยความซื่อของคุณนี่แหละ ทำให้ใครหลายคนที่อยู่ใกล้คนรู้สึกอบอุ่นใจ

คุณเป็นคนที่มีเมตตา มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนรอบข้างเสมอคุณไม่สนใจเลยว่าคนไหน จะมาจากที่ใดเขาจะดีหรือไม่ดีอย่ างไร

คุณก็จะคิดในทางบวกก่อนเสมอ

ภาพที่ 3

สำหรับใคร ที่เลือกเเตงโมอันที่ 3 มีความหมายไว้ว่า คุณเป็นนักคิดที่ดีชอบที่จะวางแผนทุกสิ่งทุกอย่ าง ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต

คุณเป็นคนที่มีเซ้นส์ในเรื่องของสิ่ง ที่กำลังจะเกิ ดขึ้น ในข้างหน้า สิ่งที่กำลังจะเกิ ดในช่วงวินาทีข้างหน้าหรือวันต่อไป

คุณมักจะคิดเรื่องที่ย าก ๆ ได้เร็วกว่าผู้อื่น เสมอสำหรับในที่ทำงานเรียกได้ว่า คุณเป็นคนฉลา ดคนหนึ่งเลยทีเดียว เพียงแต่

คงเป็นคนที่ชอบอายไม่ชอบแสดงออกต่อหน้าคนอื่นลักษณะนิสัยของคุณนั้น เรียกได้ว่าเป็นคนที่ตรงไปตรงมา

ในเรื่องของการพูดคิดอย่ างไรก็พูดออกไปอย่ างนั้นแต่คำพูดของคุณนั้นเป็นคำพูดที่ชาญฉลาดจะพูดในสิ่ง

ที่ตัวเองไม่ทำให้ใครเดือดร้อนและไม่ทำให้ตัวเองเดื อดร้อนแม้ว่าลักษณะภายนอกของคุณจะเป็นคนเงียบ ๆแต่เขาบอกว่า

ถ้าหากคุณได้อยู่ใกล้ใครที่เป็นเพื่อนสนิทแล้วล่ะ ก็บอกเลยว่าคุณเป็นคนที่สนุกเวลา ทำอะไร ก็จะทำจริงจังอยู่เสมอ

ภาพที่ 4

สำหรับใครที่เลือกเเตงโม อันที่ 4 มีความหมายว่าคุณนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีวินัยในการคิดในการลงมือทำอะไร ก็แล้วแต่คุณเลือก

ที่จะมีระเบียบแบบ แผนมากกว่าทำไปโดยไม่รู้อะไรเลย คุณมีนิสัยแบบผู้ใหญ่เวลาจะคิดจะทำอะไร จะต้องได้ข้อมูลที่แน่นอน

ก่อนที่จะลงมือ ทำคุณเป็นคนที่ ไม่เชื่ อใจ อะไรใครง่าย ๆ คุณเชื่ อในข้อมูลจริงมากกว่าคำพูดปากต่อปาก คุณมีความเป็นผู้ใหญ่

สูงไม่เกี่ยวกับอายุว่าจะมากหรือน้อยลักษณะเช่นคุณนั้นมักเหมาะกับการเป็นผู้นำมากกว่าผู้ตามแต่ในบ างครั้ง คุณก็มีลักษณะหัวสูง

เช่นกัน หาเงิ นมาได้เท่าไหร่คุณก็ใช้มากกว่าครึ่งเสมอแต่ก็ไม่เคยไปเดื อดร้อ นใครสำหรับในเรื่องของความรักหากคุณได้รักใคร

อย่ างเต็มหัวใจแล้วล่ะก็ คุณก็จะรักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆแต่เมื่อใด ก็ตามที่คนรัก ของคุณผิด คำพูดผิด คำสัญญาที่เคยให้ไว้

และมันเกินกว่าเหตุที่คุณรับได้คุณจะไม่ขอร้อง ให้เขากลับมาเลยเรียกได้ว่า คุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวและจริงจังกับความรัก

เป็นที่สุดในบ างครั้งคุณก็คิดว่า การอยู่คนเดียวมัน ก็ดีกว่าอยู่เป็นคู่เหมือนกัน ในบ างครั้ง

••เป็นควา มเชื่อส่วนบุคคลโ ปรดใช้วิจร ณญาณในการอ่าน••

ขอบคุณที่มา…

v e r r y s m i l ej u n g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *