2 วันเกิ ดชะตามีเกณฑ์ จับเงิ นเป็นแสนเป็นล้าน

2 วันเกิ ดชะตามีเกณฑ์ จับเงิ นเป็นแสนเป็นล้าน

ท่าน ที่เกิ ดวันอาทิตย์

ดว งชะต ามีเกณฑ์ท ะเล าะเบ าะแว้งกับคนใกล้ชิดและคนในที่ทำงาน ร ะวั งเรื่องอารมณ์ให้มาก เรื่องเล็กจะเป็นเรื่องใหญ่

แค่น้ำผึ้งหยดเดียวอาจทำให้หน้าที่การงานมี ปั ญห าใหญ่ได้ จะคิดทำอะไรควรมีสติอยู่ตลอดเวลา

อย่ าทำอะไรลงไปด้วยอาร มย์และการป ระชดประชัน มีเกณฑ์จะได้รับการอุปถัมภ์จากเ พ ศตรงข้ามสูงวัย

อาจเป็นได้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติและจะได้ของมีค่ าที่อย ากได้มานาน แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช ค

ลาภจากการเ สี่ ย ง โช คหากเจอคนขายล็อตเตอรี่ที่เร่ขายใกล้สถานีรถไฟ หรือสถานีรถไฟฟ้า ลองหยิบมาสักใบ

ด วงท่านมีเก ณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักล้ าน เอาเงิ นนั้นไปตั้งตัว ปลดห นี้ปลดสิน ออกรถใหม่ป้ายแดงได้เลย

และดว งชะต าท่าน 2 ปีต่อจากนี้ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปีทองเลย

ท่าน ที่เกิ ดวันพฤหัสบดี

เป็นช่วงที่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับ ปั ญ ห า ต่างๆ หรือความวุ่นวายอย่ างถึงที่สุด อาจโดนรั งแ ก โดนกลั่ นแก ล้ง

จากคนที่อยู่รอบข้าง การยอมรับจากคนที่เคยดูถูกคุณตั้งแต่ยังเล็กแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช คลาภจากการเ สี่ ย ง โช ค

หากเจอคนขายล็อตเตอรี่มาเร่ขายใกล้วัดวาอารามให้ลองหยิบสุ่ มมาสักใบด ว ง ท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสน

มีเงิ นเอาไปใช้ห นี้ใช้สินชีวิตไม่ต้องติดค้ างใครอีก แถมมีเงิ นเหลือเก็บก้อนโต และดว งชะต าท่าน 2

ปีต่อจากนี้ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปีทองเลย

•เป็นควา มเชื่อส่ว นบุคคลโปรดใช้วิจารณญ าณในการอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *