ประกันสังคมแจ้งข่าวดี รับปีใหม่ ของคนใช้แรงงาน

ประกันสังคมแจ้งข่าวดี รับปีใหม่ ของคนใช้แรงงาน

ถือเป็นเรื่องราวดีๆ รับช่วงเทศกาลปีใหม่ ของผู้ใช้แรงงานนายสุชาติ ปัจจุบันระบบ ประกันสังคม มีผู้ตกงานรวม 7.9 แสนคน

แต่แนวโน้มที่จะก้าวไปสู่ระดับ 2.5 ล้านคน ในอนาคตเนื่องจากผู้ที่หยุดงานชั่วคราวในเวลานี้ อาจกลายเป็นผู้ว่างงานหรือไม่มีงานทำ

เพราะฉะนั้นรัฐบาลควรหามาตรการช่วยเหลือและลดภาระให้นายจ้างเพราะหากนายจ้างไม่สามารถอยู่รอดได้ สุดท้ายก็ไม่สามารถจ้างงาน

ได้อยู่ดีด้านนายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย กล่าวว่า สภาองค์การนายจ้างฯ

ได้เสนอกระทรวงแรงงาน ให้พิจารณาขยายมาตรการลดหย่อยเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้างฝ่ายละ 2%

ออกไปอีก 6 เดือน จากเดิมมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2563 ก็ขอให้ขยายไป 6 เดือนระหว่าง เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564

โดยแนวทางดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและลดรายจ่ายของนายจ้างทั้งนี้ ถ้ากระทรวงแรงงานให้กลับไปจ่ายเงินสมทบกองทุน ประกันสังคม เต็ม 5%

เหมือนเดิม ก็จะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานอย่างแน่นอน โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SME) ที่สภาพคล่องไม่ดีอยู่แล้ว ก็จะยิ่งทำให้การ

ดำเนินธุรกิจเปราะบางและสุดท้ายอาจจะไม่สามารถรักษาระดับการจ้างงานต่อไปได้ ย้อนรอยลดเงินสมทบ ประกันสังคม 2 เฟสแรก เมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา

กองทุนประกันสังคมได้มีมาตรการบรรเทาผลกระทบ ด้วยการลดเงินสมทบของนายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 เฟสที่ 1 เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมานายจ้างของผู้ประกันตนมาตรา 33 ลดอัตราเงินสมทบจากปกติ 5% หรือสูงสุด 750 บาทต่อเดือน

เหลือ 4% หรือ 600 บาทต่อเดือนส่งผลให้นายจ้างได้รับการลดหย่อนเงินสมทบสูงสุด 150 บาทต่อลูกจ้างหนึ่งคนต่อเดือน ผู้ประกันตนมาตรา 33

ลดอัตราเงินสมทบจากปกติ 5% หรือสูงสุด 750 บาทต่อเดือน เหลือ 1% หรือสูงสุด 150 บาทต่อเดือน ส่งผลให้ลูกจ้างได้รับการลดหย่อน

เงินสมทบสูงสุดสูงสุด 600 บาทต่อเดือนผู้ประกันตนมาตรา 39 (ผู้เคยเป็นลูกจ้างมาตรา 33 มาก่อน แต่ได้ลาออกจากบริษัทเอกชนแล้ว)

ลดอัตราเงินสมทบจากปกติ 432 บาทต่อเดือนเหลือ 86 บาทต่อเดือน หรือได้รับการลดหย่อนเงินสมทบสูงสุด 346 บาทต่อเดือน

ต่อมามาตรการลดเงินสมทบ ประกันสังคม เฟสที่ 2 ได้ลดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนฯ เหลือ 2% เป็นระยะเวลา 3 เริ่มตั้งแต่การจ่ายค่าจ้าง

เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2563นายจ้างของผู้ประกันตนมาตรา 33 ปกติส่งเงินสมทบในอัตรา 5% ของค่าจ้างผู้ประกันตน หรือสูงสุดไม่เกิน 750 บาทต่อเดือน

ให้ลดเหลือ 2%ของค่าจ้างผู้ประกันตน หรือสูงสุดไม่เกิน 300 บาทต่อเดือน ส่งผลให้นายจ้างด้รับการลดหย่อนเงินสมทบสูงสุด 450 บาทต่อเดือน

ผู้ประกันตนมาตรา 33 (พนักงานเอกชน)ปกติส่งเงินสมทบ ประกันสังคม ในอัตรา 5% ของค่าจ้าง หรือสูงสุดไม่เกิน 750 บาทต่อเดือน

ให้ลดเหลือ 2% ของค่าจ้าง หรือสูงสุดไม่เกิน 300 บาทต่อเดือนส่งผลให้ลูกจ้างได้รับการลดหย่อนเงินสมทบสูงสุด 450 บาท

ต่อเดือน ผู้ประกันตนมาตรา 39 ปกติส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรา 9% ของฐานเงิน 4,800 บาท หรือ 432 บาทต่อเดือน

ให้ลดเงินสมทบเหลือ 2%ของฐานเงิน 4,800 บาท หรือ 96 บาทต่อเดือน ส่งผลได้รับการลดหย่อนเงินสมทบสูงสุด 336 บาทต่อเดือน

ขอบคุณที่มา…

สำ นักง าน ปร ะ กันสังคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *