พร้อมโอน 500 ให้ คนถือ บัตรสวัสดิการแห่ งรั ฐ

พร้อมโอน 500 ให้ คนถือ บัตรสวัสดิการแห่ งรั ฐ

นับเป็นข่าวดี เมื่อ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า…ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลัง

ดำเนินโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2โดยเพิ่มวงเงิ นช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จำนวนประมาณ 14 ล้านคนให้เป็นค่ าซื้อสินค้ าบริโภคอุปโภคที่จำเป็น จากร้านธงฟ้าราค าประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

(ร้านธงฟ้าฯ) จำนวน 500 บ าทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลาเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2564 ซึ่งเป็นโครงการ

ต่อเนื่องจากโครงการเดิมที่สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2563กรมบัญชีกลางเตรียมความพร้อมการเพิ่มวงเงิ นดังกล่าว เพื่อให้ผู้ได้รับสิทธิได้ใช้สิทธิ

วงเงิ นในบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐอย่ างต่อเนื่องโดยกำหนดเพิ่มวงเงิ นจำนวน 500 บ าท เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ในทุกวันที่ 1 ของเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2564 โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีร ายได้ไม่เกิน 30,000 บ าท/ปี

จะได้รับ (300+500) รวมเป็น 800 บ าท/เดือน และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรา ยได้เกิน 30,000 บ าท/ปี จะได้รับ (200+500)

รวมเป็น 700 บ าท/เดือน อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวอธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า การขย ายวงเงิ นเพิ่มในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปอีก 3 เดือน

ถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่รัฐบ าลมอบให้แก่ประชาชนผู้มีรา ยได้น้อย เพื่อช่วยเหลือค่ าใช้จ่ายในสินค้ าอุปโภค บริโภค ขอย้ำว่าวงเงิ นที่ได้รับ

ไม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้การใช้จ่ายดังกล่าวสามารถนำไปใช้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่รับชำระค่ าสินค้ าอุปโภคบริโภคผ่านเครื่องรับชำระเงิ น

อิเล็กทรอนิกส์ (EDC) หรือร้านค้ าที่รับชำระเงิ นผ่านแอพฯ ถุงเงิ นประชารัฐ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Call Center

กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02-270-6400 ในวันเวลาราชการ

ขอบคุณที่มา…

m u m k h a o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *