ท่าจับปากกา บ่อบอกนิสัยลึกๆของคุณ

ท่าจับปากกา บ่อบอกนิสัยลึกๆของคุณ

แบบที่ 1

ลักษณะของคนที่ชอบจับแบบที่1 นิสัยโดยรวมมักเป็นคนค่อนข้าง

ตะห นี่ขี้เหนี ย วรู้จักและมองเห็นคุณค่ าของเงิ นและยังเป็นคน

ทำงานหนักและทำอย่ างจริงจังเพื่อครอบครัวของตนรักญาติพี่น้อง

เป็นคนมีนิสัยจู้จี้จุกจิกน่ารำค าญอยู่สักหน่อยชอบค าดหวังคนอื่น

ว่าจะต้องเหมือนตัวเองและจะไม่แคร์ใครเลยถ้าไม่มีความสำคัญต่อชีวิต

แบบที่ 2

คนที่ชอบจับปากกาแบบที่ สอง คนที่นั้นมักเป็นคนเปลี่ยนใจง่าย

ประเดี๋ยวชอบแบบนี้แล้วก็หันมาชอบแบบนั้นแทนเป็นคนไม่ค่อย

อยู่นิ่งมีความกระตือรือร้นและมีความเป็นมิตรแต่จะไม่ชอบทำอะไร

ตามกำหนดเป๊ะๆหรือทำงานที่ที่ซ้ำซ า กจำเจเพราะเบื่อง่ายเป็น

คนไม่ค่อยมีความพย าย ามและความอดทนจะสนใจอะไร

เพียงวูบวาบเท่านั้นเอง

แบบที่ 3

คนที่ชอบจับแบบที่สาม มักเป็นคนเรียบๆง่ายๆ มีบุคลิกธรรมดา

พบเจอได้ทั่วไปแต่ขยันขันแข็งเป็นคนทำมาหากินไม่ใช่พวกเหยียบ

ขี้ไก่ไม่ฟ่อแต่ข้อเสียก็คือขา ดความละเอียดลึกซึ้ง รอบคอบและ

ไม่สนใจในเรื่องที่ละเอียดอ่อนนักไร้อารมณ์อันสุนทรีย์แต่เป็นคน

ที่รักบ้ านรักครอบครัวและมักเป็นที่พึ่งพาของคนอื่นๆ อยู่เสมอ

แบบที่ 4

คนที่ชอบจับแบบที่ สี่นั้น เป็นคนที่มีความช่างฝันแต่ก็จะนิยม

ความเป็นจริงด้วยเช่นถ้าฝันหรือต้องการอะไรก็จะพย าย ามจนถึง

ที่สุดเพื่อจะให้ได้มาเป็นคนมีความมุ่งมั่นสูงอย่ างไม่น่าเชื่ อเพราะ

ท่าทางจะเหมือนคนฉ า บฉ ว ยไม่ใส่ใจในอะไรสักอย่ างแต่ก็

ไม่ใช่คนที่ลงมือทำอะไรเองเป็นคนมีอารมณ์ขันโดยเฉพาะเมื่อได้

หัวเราะขบขันกับคนอื่นจะสุขใจเป็นพิ เศ ษ

•เป็นความ เชื่อส่วน บุคคลโปรดใช้วิจารณญ าณในการอ่า น•

ขอบคุณที่มา…

d e e d a y f a s h i o n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *