เลื อ กไ พ่ มา 1 ใบ ทำนายนิสั ย ได้ แม่น มา ก

เลื อ กไ พ่ มา 1 ใบ ทำนายนิสั ย ได้ แม่น มา ก

ไพ่ใบที่ 1

เป็นคนมีความรู้ความสามารถ แก้ไขปั ญห า

เฉพาะหน้าเก่ง มีไหวพริบปฏิภาณ เป็นคนช่างพูด

ช่างเจรจา อัธย าศัยดี มีเหตุผล ชอบคิด ชอบ

แย กแย ะ เป็นคนที่มีเสน่ห์ในการพูด ถ้าได้

พูดคุยด้วยก็อาจจะหลง หรือคล้อยตามไปกับคำพูด

ของเขาได้เลย

ไพ่ใบที่ 2

เป็นคนที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอด

เวลา เอาแน่เอานอนด้วยไม่ค่อยได้ เป็นคน

คาดเดาย ากเดาทางแทบไม่ถูกเลยว่าเขา

จะมาไม้ไหนนึกจะดีก็ดี นึกจะร้า ยก็ร้า ย

ไพ่ใบที่ 3

เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงพูดตรงไปตรงมา

มีจิตใจแข็งแกร่ง รักอิสระนิสัยผู้ช๊าย ผู้ชาย

ถ้าเป็นผู้หญิ งก็จะเป็นผู้หญิงแข็งๆ ห้ า วหน่อยๆ

การแสดงออกอาจจะดูแข็งๆ มีความเป็นผู้ใหญ่

แต่จริงๆ แล้วเป็นคนที่จริงใจ หนักแน่น บ างอารมณ์

ก็เลือกที่จะไม่พูด เก็บไว้มากกว่า

ไพ่ใบที่ 4

เป็นคนเที่ยงตรง ละเอียดรอบคอบเจ้าระเบียบ

มีความจุกจิกจู้จี้ ชอบความเป็นส่วนตัวมีความยุติธรรม

ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบและเป็นคนที่ตั ดสินใจช้าโดย

เฉพาะในเรื่องของความรัก

•เป็นความเชื่ อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณทีมา…

l i f e i n – h u g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *