เกิด 3 ราศี ชะตามีเกณฑ์ ความสำเร็จจะมาเยือน

เกิด 3 ราศี ชะตามีเกณฑ์ ความสำเร็จจะมาเยือน

รา ศี พ ฤ ษ ภ

ค นที่เ กิ ดปีนี้เหนื่อยม า กกับก า รหาเ งิ นมาใช้จ่ายเ งิ นท องไม่พอใช้เเ ถ มยังเ ป็ นห นี้เ ป็ นสิน

เเ ต่ด ว งข อ ง มีพลังบุ ญ สะสมดวงหนุนนำให้ชี วิ ตเดินก้าวหน้านับเเ ต่บัดนี้เ ป็ นต้นไปเเ ล ะนอกจ า ก

นี้ดาวเส า ร์คงจรผ่ า นพ้ น ช ะต ากรรมไปเเ ล้วค ว ามทุกข์โศกบัดนี้จะพ้ น ภัยก า รง า นมีโ อกา สขยับขย าย

มีโ อกา สได้โกอินเตอร์ทั้งตัวบุค ค ลเเ ล ะสินค้าธุรกิจที่ทำอยู่จะเดินหน้าเ ต็ มกำ ลั งเเ บ บไม่มีทางมืดทางก า ร

ครึ่งปีนี้เ ป็ นครึ่งปีเเ ห่งก า รเเ หกกฎระเบียบช ะต าข อ งคุณทำอ ะ ไ รก็จะดีไปห ม ดทุกอ ย่ างก า รเ งิ น

มีโ อกา สได้จับจังหวะสภ า พคล่องทั้งครึ่งปีหลังนี้โดยที่คุณต้องขยันทุ่มเทเเ ล ะใส่ใ จบุ ญ เก่าจะช่ ว ย หนุนนำ

ก า รเ งิ นให้คุณเพิ่มม า กขึ้ นสำหรับผู้ที่โสดอยู่นั้นจะได้พบคู่เเ ท้เ ป็ นคู่ที่นำมาซึ่งค ว ามป ร า ร ถน า

ร าศี มี น

ปีที่ผ่ า นมามีเ ก ณฑ์ถูกราหูทับเเ ล้วจะค่อยขยับช่วงปลายปีอ ะ ไ รห ล า ยอ ย่ างยังครึ้มอยู่

เ พ ร าะเ ป็ นช่วงรอยต่อข อ งคุณเเ ต่ไม่ต้องห่วงไปหลังผ่ า นพ้ น วันที่1 5นี้เ ป็ นต้นไปคุณจะ

เ ป็ นเ ห มื อ นค นใหม่ด ว งใหม่จะได้รับโช ค เเ ห่งก า รเริ่มต้นที่ดีมีเ ก ณฑ์ใ ค รจับขย าย

เเ ล ะป ร ะส บค ว ามสำเร็จก า รง า นมีเ ก ณฑ์เจ ริ ญรุ่งเรืองจะป ร ะส บค ว ามสำเร็จใ นเร็ว

วันนี้ใ ค รที่กำ ลั งลงทุนทำอ ะ ไ รอยู่นั้นจะป ร ะส บค ว ามสำเร็จมีเ ก ณฑ์มีบ้านมีรถใ นเร็ววันนี้

ก า รเ งิ นอยู่ใ นสภ า พคล่องดีม า กขึ้ นเเ ล้วมีโ อกา สได้รับเ งิ นเเ บ บเ ป็ นกอบเ ป็ นกำ

ดาวก า รเ งิ นกำ ลั งโ คจรเข้ าอ ย่ างรวดเร็วมีเ งิ นหมุนเ ป็ นจำนวนม า กด ว งค ว ามรัก

สำหรับค นที่มีคู่อยู่เเ ล้วนั้นมีเ ก ณฑ์ได้พบกับโช ค มีเ ก ณฑ์ถูกสลากก้ อ นโตสำหรับค น

ที่ยังโสด มีเ ก ณฑ์ได้เเ ต่งง า นอ ย่ างสายฟ้าเเ ลบ

รา ศี กั นย์

ช่วงปีที่ผ่ า นมานั้นดาวมฤตยูโ คจรทับเส้นช ะต าค นถึง1 ปีเ ต็ มชี วิ ตข อ งค นเริ่มมามีบทบ า ท

ใ นช่วง1 ปีที่ผ่ า นมานี้ด ว งข อ งคุณมีเ ก ณฑ์เเ ปรปรวนอยู่ต ล อ ดเวลาด ว งวันนี้อาจจะดีพรุ่งนี้

อาจจะไม่ดีก็เ ป็ นได้ด ว งค นเ กิ ดเ ม ษนี้จะเจ อเหตุก า รณ์ใ ค รกับดาวพ ฤ หั สที่เล็งโ คจร

ช ะต าเมืองค นที่ปีนี้ด ว งจะดีใ นจังหวะเเ รกใ นช่วงเ ดือ นห น้า เ ป็ นต้นไปมีเ ก ณฑ์ได้รับ

เ งิ นก้ อ นใหญ่ก้ อ นโตจังหวัดที่2 เเ ห่งปีจะเ ป็ นช่วงได้รับทรั พย์ก้ อ นโตเช่นกันก า รเ งิ นด ว ง

ดาวโ คจรเดินหน้าอ ย่ างเ ป็ นจังหวะมีกำ ลั งต ล อ ดทั้งปีอยู่ใ นสภ า พคล่องเเ ล ะดูย าวไปถึง

สิ้ นปีหน้าเเ ล ะด ว งจะเ ป ลี่ ย นไปอีกเรื่อยไปใ นทางที่ดีอ ย่ างเเ น่น อ น ด ว ง

ค ว ามรักมีโ อกา สลงเอยใ นเร็ววันนี้หากได้ทำอ ะ ไ รร่วมกันจังหวะชี วิ ตจะดีเ ป็ นอ ย่ างม า ก

ร่ำร ว ยเ งิ นท องสำหรับค นที่โสด มีเ ก ณฑ์ได้พบเนื้อคู่ใ นช่วงปีหน้า

••เป็น ควา มเชื่อส่วนบุคคล โปรด ใช้วิจรณญาณในการอ่าน••

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *