วิ ธี กด รับเงิ น 3,500 จากบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ โครงการ เราชนะ

วิ ธี กด รับเงิ น 3,500 จากบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ โครงการ เราชนะ

วันนี้เรามีข่าวที่หลายๆคนให้ความสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว คือเรื่องวิธีกดเงิ นเยี ย วย า เราชนะ 3,500

จากบัตรสวัสดิการแห่ง รัฐหรือบัตรคนจน ขั้นตอนเป็นอย่ างไรนั้น สรุปที่นี่ จากกรณีที่ คณะรั ฐมนตรี หรือ ครม.

ได้อนุมัติมาตรการเยี ย วย ากระตุ้นเศรษฐกิจ จากการแพ ร่ระบ าดไวรัสโคโรนา2019 หรือCV ในรอบ 2 โดย

กระทรวงการคลัง จัดทำมาตรการเยี ย วย าภายใต้ชื่อ “เราชนะ” เพื่อเยี ย วย าโควิดรอบ 2 ด้วยการจ่ายเ งิน

ช่วยเหลือคนละครึ่ง 3,500 บ าท เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับ เงิ นเยี ย วย า “เราชนะ” ร ายละเอียดทั้งหมด

สรุปในวันที่ 19 ม.ค.64 เนื่องจาก กระทรวงการคลัง จะนำร ายละเอียดเ งินเยี ย วย าเราชนะ นำเสนอให้

คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. อนุมัติอย่ างเป็นทางการก่อน อย่ างไรก็ตาม เงิ นเยี ย วย า “เราชนะ”

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14 ล้านคนได้รับโอนเ งินอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบี ย น www.เราชนะ.com

แต่ต้องรอความชัดเจนใน วันอังค ารที่ 19 ม.ค.นี้ ส่วนวิธีกดเงิ นเ ยี ยย า “เราชนะ”

ด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนมีขั้นตอนดังนี้

• กดเป็นเงิ นสดจากตู้เอทีเอ็ม( ATM )ธนาค ารกรุงไทย

• สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าตู้ เอทีเอ็ม ธนาค ารกรุงไทย

• ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก

• เข้าหน้าเมนูหลักแล้ว ให้กดปุ่ม”บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

(*หากตู้เอทีเอ็ม ที่ไม่มีปุ่ม “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” จะไม่สามารถทำร ายการต่อได้ต้องหาตู้ เอทีเอ็ม ธนาค ารกรุงไทยตู้อื่นแทน )

-จากนั้นกดปุ่ม “ขอดูยอดวงเงิ นเหลือ” เพื่อตรวจสอบว่ามีเ งินโอนเข้ามาหรือไม่ และเหลือยอดเงิ นที่สามารถกด ได้เท่าไร

หน้าจอจะแสดงยอดเงิ นคงเหลือที่ใช้ได้ โดยระบบจะถามว่า ท่านต้องการบริการอื่นอีกหรือไม่ หากต้องการถอนเงิ น ให้กดปุ่ม “ต้องการ ”

– ระบบจะกลับมาที่หน้าเมนูหลักอีกครั้ง หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ซ้ำ

– กดปุ่ม “ถอนเงิ น”- ใส่จำนวนเงิ นที่ต้องการถอนและกดปุ่ม”ถูกต้อง”จากนั้นจะได้รับเงิ นสดจากตู้เอทีเอ็ม

ขอบคุณที่มา…

t h a n s e t t a k i j

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *