เกิด 2 วันนี้ มีเกณฑ์ มิตรจะนำเรื่องปวดหัวมาให้

เกิด 2 วันนี้ มีเกณฑ์ มิตรจะนำเรื่องปวดหัวมาให้

ท่านที่มีเกณฑ์ จะมีโชค เกี่ยวกับ ตัวเลขเกิ ด วันศุกร์

ต้นปี 2564 นี้เป็นต้นไปจนถึง กลางเดือนกรกฎา ระวังให้มากเรื่องปาก ด ว งท่านจะร ว ยเพราะปาก

และอาจจะซวยก็เพราะปากเช่นกัน ด ว งชะตานี้มักจะมีเหตุให้เรื่องมีราวบ่อยครั้ง ระวังให้มาก

อย่ าไปเฮโลตามคนอื่นเขา จะเลือดตกย างออก อยู่ของเราดีๆก็ดีแล้ว คนเกิ ดวันนี้เพื่อนฝูงจะเยอะ

และมักนำพาปัญหามาให้ปวดหัวอยู่เสมอ

ท่านที่มีเกณฑ์ จะมีโชค เกี่ยวกับ ตัวเลขเกิ ด วันพุธ

2-3 ปีที่ผ่านมาชะตาฟ า ดเคร าะห์ไปหนักหลายหนทีเดียว ทั้งเรื่องรัก เรื่องเงิ น เรื่องงาน เรื่องเพื่อนสนิท

ด วงชะตานี้จะร ว ยได้ต้องผ่านความย ากลำบ ากหลายครั้งหลายหนจนหลายๆคนท้อใจไปเลยก็มี หมดหวัง

ไม่มีกำลังใจสู้ชีวิตต่อ ด งชะตานี้หากเป็นคนที่ใช้เงินมือเติบอนาคตจะลำบ ากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เสี ยอีก

ต้องมัธยัสถ์ ต้องสมถะ ชีวิตจะได้ไม่ลำบ ากมาก ด ว งชะตาเพื่อนฝูงมักพาซวย จะคบใครก็ไตร่ตรอง ขบคิดให้ดีๆ

•เป็นคว ามเชื่อส่วนบุ คคลโปรดใช้วิจาร ณญาณใน กา รอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *