เยียวย ารอบ 2 ผู้ประกันตน มาตรา 33 ได้อะไรบ้าง?

เยียวย ารอบ 2 ผู้ประกันตน มาตรา 33 ได้อะไรบ้าง?

กลายๆคนยังสงสัยเกี่ยวกับ สิทธิ์ที่ผู้ประกันตน จะได้รับสำหรับมาตรการเยียวยา ผู้ประกันตน โดย ป ระกั นสังคมมาตรา 33 กว่า 11 ล้านคน

ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจำนวน มากที่สุดในระบบป ระกั นสังคม เพราะประกอบด้วย ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ไม่เกิน 60 ปี โดยประเภทนี้ จะโดนหักเงินเดือนโดยอัตโนมัติเข้าสมทบในกองทุนป ระกั นสังคม

แต่สิ่งที่ได้รับต ามมาจะได้รับการคุ้มครองมากที่สุดเช่นเดียวกันใน 7 กรณี

คือ เจ็ บป่ ว ย เสี ยชีวิ ต

ว่างงาน

คลอ ดบุตร

ทุพพลภาพ

ชราภาพ

และสงเคราะห์บุตร

ป ระกั นสังคมมาตรา 39 จำนวนกว่า 1.7 ล้านคน

กลุ่มนี้เรียกว่า เคยเป็นผู้ป ระกั นตนต ามมาตรา 33 มาก่อน และนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน

โดยออ กจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลาออ กจากงาน ประเภทนี้จะได้รับความคุ้มครองลดลงมาเหลือ 6 กรณี

คือ เจ็บ ป่ว ย เสี ยชีวิ ต ทุพพลภาพ คลอ ดบุตร สงเคราะห์บุตร และชราภาพ ซึ่งการคุ้มครองที่หายไปคือ

จะไม่มีการชดเชยกรณีว่างงาน

ป ระกั นสังคมมาตรา 40 จำนวนกว่า 3.4 ล้านคน

กลุ่มนี้จะเป็นบุคคลทั่วไปที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 65 ปี ทำอาชีพอิสระ ไม่มีนายจ้าง การคุ้มครองของประเภทนี้

จะได้รับการคุ้มครอง 3-5 กรณี ขึ้นอยู่กับการเลือ ก ดังนี้ กรณีทดแทนการขาดรายได้ ทุพพลภาพ ชราภาพ(บำเหน็จ)

สงเคราะห์และเสียชีวิ ต

ดังนั้นกลับมาที่คำถามหลักที่เกริ่นเอาไว้ คือ ป ระกั นสังคมมาตรา 33 ทำไมไม่ได้สิทธิ์ใน มาตรการเราชนะ

แล้วเขาจะได้สิทธิ์อะไรบ้างใน มาตรการเยียวย ารอบ 2 ที่รัฐบาลและสำนักงานป ระกั นสังคมดูแล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ป ระกั นสังค มมาตรา 33 ใน มาตรกา รเยียวย ารอบ 2

• ลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุนป ระกั นสังคม ลูกจ้าง- นายจ้าง เหลือ ร้อยละ 3 ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค. 64

• กรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินชดเชยร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ปีละไม่ เกิน 200 วัน

(จากเดิมได้ร้อยละ 50 ปีละไม่เกิน 180 วัน)

• การว่างงานจากการลาออ ก ได้รับเงินชดเชย ร้อยละ 45 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน

(เดิมอยู่ที่ร้อยละ 30 ไม่เกิน 90 วัน)

• การว่างงานจากเหตุสุดวิสัย (จากประกาศของทางราชการที่สั่งปิดพื้นที่ฯ หรือหยุดการปฏิบัติงานในโรงงานต่างๆ)

จะได้รับเงินชดเชย ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน และถ้าเป็นการหยุดกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด

นายจ้างต้องจ่ายเงินให้กับลูกจ้างไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของค่าจ้าง ก่อนหยุดการจ้างเป็นการชั่วคราว

ขอบคุณที่มา..

d e e s o u lm uc h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *