ใช้ไฟแบบไหน ถึงจะได้ ใช้ไฟ ฟรี และ ได้ล ดค่าไฟ 2 เดือน

ใช้ไฟแบบไหน ถึงจะได้ ใช้ไฟ ฟรี และ ได้ล ดค่าไฟ 2 เดือน

ข่าวดีอีกข่าวของประชาชนนั้นก็คือการลดค่าครองชีพโดยการลดค่าไฟฟ้า จากมาตรการ ลดค่าไฟฟ้า สำหรับประชาชน

ล่าสุด นายภาณุมาศ ลิ้มสุวร รณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือลดค่าไฟ

ว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือและบร รเทาความเดือ ดร้อนของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า

ประเภทบ้านอ ยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กต ามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เป็นเวลา 2 เดือน

ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 ดังนี้

ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟ รี

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอ ยู่อาศัยประเภท 1.1.1 ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟ รี

ใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟ รี 90 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไปต ามปกติ

2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2 ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟ รี ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟ รี 50 หน่วยแรก

และคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 51 เป็นต้นไปต ามปกติ

ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า

ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอ ยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2 ใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าต าม

ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน ธันวาคม 2563 เป็นเดือนฐานสำหรับการคิดเงิน

1. การใช้ไฟฟ้าร ายเดือนน้อ ยกว่าหรือเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐานให้คิดค่าไฟฟ้า จากหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงในเดือนนั้น

2. การใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน

2.1 ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือน ธันวาคม 2563

2.2 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนธันวาคม 2563

บวกด้วยร้อ ยละ 50 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนธันวาคม 2563

2.3 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนธันวาคม 2563

บวกด้วยร้อ ยละ 70 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนธันวาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *