คลังเผยเงื่อนไข เรา ชนะ แต่ละกลุ่มได้ รับเงิ น เท่าไร

คลังเผยเงื่อนไข เรา ชนะ แต่ละกลุ่มได้ รับเงิ น เท่าไร

สำหรับใครที่ติดตามข่าวสารเรื่องการลงทะเบียน โครงการ เรา ชนะ จะทราบว่า แต่ละกลุ่มได้รับเงิ นไม่เท่ากัน

มาตรการเยี ย วย าผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ล่าสุด เราชนะ ที่คณะรั ฐมนตรี หรือ ครม. เห็นชอบออกมา

ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมาตรการดังกล่าวจะเป็นการช่วยเหลือเยี ย วย าโควิด ผ่าน

เ งินเยี ย วย าให้กับประชาชนร ายละ 7,000 บ าท โดยการแบ่งจ่ายเดือนละ 3,500 บ าท ติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน

และค าดกันว่าจะใช้ www.เราชนะ.com เป็นแพลตฟอร์มหลักในการลงทะเบี ย นครั้งนี้ ก่อนหน้านี้ ทาง อาคม เติมพิท ยาไพสิฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงหลักการช่วยเหลือ หรือวิธีคิดของโครงการว่า “นี่คือมาตรการเพื่อดูแลอย่ า

งครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มซึ่งได้รับผลกระทบ”โดยไม่นับร ายละเอียดในเชิงพื้นที่การระบ าด เพียงแต่มีรา ยละเอียดปลีกย่อยเกี่ยวกับ

ความช่วยเหลือโดยที่เน้นไปที่กลุ่มผู้ที่เดือดร้อนจริงๆ เท่านั้นซึ่งค าดว่าจะมีผู้มีสิทธิร่วมการเยี ย วย าครั้งนี้อยู่ประมาณ 30 – 40 ล้านร าย

หรับกลุ่มอาชีพอิสระ แรงงานนอกระบบ และเกษตรกร ที่ถือเป็นเป้าหมายหลักสำหรับมาตรการเราชนะครั้งนี้ จะมีการเปิ ดในลงทะเบี ย นอีกครั้ง

เพื่อคัดกรองความช่วยเหลือและตร ว จสอบหลักเกณฑ์ว่าตรงกับกลุ่มผู้ถูกตัดสิทธิข้างต้นหรือไม่ก่อนที่ระบบจะดำเนินการโอนเงิ นเยี ย วย า

ไปยังแอพลิเคชั่น เป๋าตังที่จะถูกนำมาใช้เป็นช่องทางหลักในการเยี ย วย าโควิดครั้งนี้ ซึ่งความแตกต่างของการลงทะเบี ย น www.เราชนะ.com

นั้นจะต่างกันกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน และเยี ย วย าเกษตรกรโดยอาจจะใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้น

อย่ างไรก็ตาม ก็ยังมีคำถามสำคัญถึงกลุ่มที่จะได้รับการเยี ย วย าอีกว่าหากมีชื่ออยู่ในระบบมาตรการอื่นๆ ของภาครัฐอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น

บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐหรือบัตรคนจน เคยลงทะเบี ย นในโครงการคนละครึ่ง หรือกระทั่งอยู่ในกลุ่มเปราะบ างจะมีสิทธิในการได้รับเงิ นเยี ย วย า

ในส่วนนี้หรือไม่ เรื่องของการเยี ย วย าโควิดในส่วนนี้สำหรับแต่ละกลุ่มสามารถสรุปร า ยละเอียดออกมา ดังนี้ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

หรือบัตรคนจน ซึ่งมีอยู่ราว 14 ล้านร า ยโดยหลักการ มีสิทธิในการรับเงิ นเยี ย วย า จากมาตรการเราชนะ เป็นเงิ น 7,000 บ าทต่อร า ย

โดยระบบจะดำเนินการโอนเงิ นเข้าระบบเดือนละ 3,500 บ าทติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน เพิ่มเติมจากเงิ นค่ าสินค้ าอุปโภคบริโภค 200 – 300 บ าท

และมาตรการเติมเงิ นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่ม 500 บ าท ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม รวมทั้ง สิทธิอื่นๆ อาทิ ค่ าโดยสารรถโดยสารสาธารณะ

สิทธิลดค่ าไฟ -ค่ าน้ำ (หากเข้าเงื่อนไขตามที่แต่ละมาตรการกำหนด) และสิทธิการได้คืนภาษี VAT 5 % อีกด้วย กลุ่มเปราะบ าง ประกอบด้วย

กลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) และ กลุ่มผู้พิการกลุ่มนี้ นอกจากจะได้รับเงิ นเยี ย วย า 3,500 บ าท ติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือนต่อร าย

จากมาตรการ เราชนะแล้ว ในส่วนของ ผู้สูงอายุ ก็ยังจะได้รับเงิ นช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเงิ น 600-1,000 บ าทต่อคนต่อเดือน หรือกลุ่มผู้พิการ

ก็จะได้เงิ นเบี้ยเลี้ยงช่วยเหลือจำนวน 800 บ าทต่อคนต่อเดือน อีกด้วย กลุ่มผู้ที่เคยลงทะเบี ย นรับสิทธิคนละครึ่ง นอกจากการได้เงิ นช่วยเหลือในการใช้จ่าย

สินค้ าอุปโภค-บริโภค 3,500 บ าทตลอดโครงการก่อนหน้านี้แล้วกลุ่มนี้ที่มีอยู่เกือบ 15 ล้านร าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตอบค่อนข้างชัดแล้วว่า

จะถูกนำร ายชื่อมาคัดกรองด้วย โดยยึดตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องช่วยเหลือเยี ย วย าผู้ที่ได้รับผลกระทบที่มีร ายได้น้อย

ซึ่งหากระบบของกระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วก็จะได้รับเงิ นโอนเข้าแอพลิเคชั่น เป๋าตัง ทันทีสำหรับใครที่ยังไม่เคยร่วมโครงการ หรือมาตรการที่ผ่านมา

หรือไม่เคยมีชื่ออยู่ในระบบฐานข้อมูลก็จะต้องดำเนินการ ลงทะเบี ย นใหม่ผ่านแพลตฟอร์ม www.เราชนะ.com ซึ่งมีการค าดการณ์ว่าจะใช้โดเมนที่มี

การจดทะเบี ย นตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้

ขอบคุณที่มา….

b a n g k o k b i z n e w s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *