เผยวิธี ตรวจสอบ บ้านไหนจะได้ใช้ไฟฟรี 2 เดือน

เผยวิธี ตรวจสอบ บ้านไหนจะได้ใช้ไฟฟรี 2 เดือน

วันี้เรามีข่าวดี จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีมาตรการช่วยเหลือค่ าไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า

ประเภทบ้ านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เป็นเวลา 2 เดือน

ตั้งแต่ใบแจ้งค่ าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 ดังนี้

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้ านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรีใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วย

ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรกและคิดค่ าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไปตามปกติ

2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2 ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี

ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรกและคิดค่ าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 51 เป็นต้นไปตามปกติ ให้ส่วนลดค่ าไฟฟ้า

ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้ า นอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2 ใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่ าไฟฟ้าประจำเดือน ธันวาคม 2563

เป็นเดือนฐานสำหรับการคิดเงิ น

1. การใช้ไฟฟ้าร า ยเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐานให้คิดค่ าไฟฟ้าจากหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงในเดือนนั้น

2. การใช้ไฟฟ้าร า ยเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน

2.1 ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย หน่วยที่คิดค่ าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือน ธันวาคม 2563

2.2 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่ าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนธันวาคม 2563 บวกด้วยร้อยละ 50

ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนธันวาคม 2563

2.3 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่ าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนธันวาคม 2563 บวกด้วยร้อยละ 70 ของหน่วยส่วน

ที่เกินหน่วยเดือนธันวาคม 2563 ขณะที่ นายจาตุรงค์ สุริย าศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะโฆษก MEA กล่าวว่า MEA

ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูแลจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

พร้อมดำเนินการตามมาตรการของรัฐบ าล ดังนี้

มาตรการที่ 1

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้ านอยู่อาศัย ประเภท 1.1 ได้รับค่ าไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก (รวมค่ าบริการ)

โดยให้เป็นส่วนลดค่ าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่ าเพิ่ม ในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2564

มาตรการที่ 2

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้ านอยู่อาศัย ประเภท 1.2 และ 1.3 ได้รับส่วนลดค่ าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่ าเพิ่ม

ในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2564 ดังนี้ กรณีการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนที่ได้รับสิทธิ์ มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า

หรือเท่ากับหน่วยประจำเดือนธันวาคม 2563 (เดือนฐาน) ให้คิดค่ าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงของเดือนนั้น ๆ

กรณีการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนที่ได้รับสิทธิ์ มีจำนวนหน่วยมากกว่าเดือนธันวาคม 2563 (เดือนฐาน) ผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้รับ

ส่วนลดค่ าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่ าเพิ่ม โดยมีแนวดำเนินการ ดังนี้ หากการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนที่ได้รับสิทธิ์

ไม่เกิน 500 หน่วยให้คิดหน่วยเท่ากับใบแจ้งค่ าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2563 (เดือนฐาน) หากการใช้ไฟฟ้าประจำเดือน

ที่ได้รับสิทธิ์ มากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย ให้คิดหน่วยเท่ากับใบแจ้งค่ าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2563 (เดือนฐาน)

บวกด้วยหน่วยที่เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2563 (เดือนฐาน) ในอัตราร้อยละ 50 หากการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนได้สิทธิ์

มากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดหน่วยเท่ากับใบแจ้งค่ าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2563 (เดือนฐาน) บวกด้วยหน่วยที่เพิ่มขึ้น

จากเดือนธันวาคม 2563 (เดือนฐาน) ในอัตราร้อยละ 70 มาตรการที่ 3 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ากิจการขนาดเล็ก ประเภท 2.1 และ 2.2

(ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ได้รับค่ าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก (รวมค่ าบริการ) โดยให้เป็นส่วนลดค่ าไฟฟ้าก่อน

การคำนวณภาษีมูลค่ าเพิ่มทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับส่วนลดโดยอัตโนมัติในค่ าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม 2564

โดยสามารถตร ว จสอบค่ าไฟฟ้าและสิทธิ์ส่วน ลดการใช้ไฟฟ้าในแต่ละรอบเดือนได้ที่ ใบแจ้งค่ าไฟฟ้า, MEA Smart Life Application

และ Line: MEA Connect

ขอบคุณที่มา…

s i a m t o p i c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *