กุมภา นี้ บัตรคนจน มีลุ้นรับ เงิ นสูงสุด 4,300 บ าท

กุมภา นี้ บัตรคนจน มีลุ้นรับ เงิ นสูงสุด 4,300 บ าท

วันนี้เรามีข่าวดีมาฝากเพื่อนๆ ที่ถือบัตรคนจน สรุปมาตรการที่ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้

ว่ามีมาตรการอะไรบ้ าง? และจะได้รับเงิ นทั้งหมดเท่าไร? เนื่องจากมีหลายมาตรการที่จะเพิ่มเข้ามาในช่วง 2 ถึง 3 เดือนต่อจากนี้

1.การเติมวงเงิ นเข้าบัตรคนจน 500 บ าท เพื่อเป็นค่ าซื้อสินค้ าบริโภคอุปโภคที่จำเป็น เป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 เดือน

เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2564 โดยต้องใช้จ่ายผ่านบัตรคนจนเท่านั้น ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงิ นสดได้ ทั้งนี้ทำให้วงเงิ น

ซื้อสินค้ าบริโภคอุปโภคที่เคยได้คนละ 200 ถึง 300 บ าท ตามเกณฑ์ที่รัฐกำหนด ดังนี้ ผู้ที่มีร ายได้ต่ำกว่า 30,000 บ าทต่อปี

จะได้รับเงิ นช่วยเหลือค่ าสินค้ าอุปโภคบริโภค 300 บ าทต่อเดือน เมื่อได้รับเงิ นช่วยเหลือเพิ่ม 500 บ าท

จะทำให้ยอดรวมเป็น 800 บ าทต่อเดือน ผู้ที่มีร ายได้สูงกว่า 30,000 บ าทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บ าท

จะได้รับเงิ นช่วยเหลือ 200 บ าทต่อเดือน เมื่อได้รับเงิ นช่วยเหลือเพิ่ม 500 บ าท จะทำให้ยอดรวมเป็น 700 บ าทต่อเดือน

สรุป…เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับเงิ นส่วนนี้ 700-800 บ าทต่อคน ตามเกณฑ์ที่กำหนด

2.มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน หรือมาตรการเยี ย วย าผู้ที่ได้รับผลกระทบ ให้กับประชาชนราว 30-35 ล้านคน

ในโครงการ เราชนะ แจ กเงิ น 3,500 บ าทต่อเดือนต่อคนเป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564

ทั้งนี้ต้องรอกระทรวงการคลังนำมาตรการนี้เสนอ ครม. ในวันที่ 19 มกราคม 2564 และค าดว่าประชาชนจะได้รับเงิ น

ราวต้นเดือนกุมภาพันธ์หนึ่งในนั้นกลุ่มที่ได้รับสิทธิจาก เราชนะ คือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ราว 14 ล้านคน

โดยในกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนไม่จำเป็นต้องลงทะเบี ย นเพื่อรับสิทธิ เนื่องจากภาครัฐมีฐานข้อมูลลงทะเบี ย นอยู่แล้ว ทั้งนี้ค าดว่า

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผู้ถือบัตรคนจนมีลุ้นที่จะได้รับเงิ นในส่วนนี้ 3,500 บ าท โดยเป็นการโอนเงิ นเข้าบัตรเพื่อใช้สำหรับใช้จ่าย

นอกจากนี้มาตรการอื่นๆ ที่เคยได้รับจากการมีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอื่นๆ ก็ยังคงได้รับต่อไปตามเดิม ทั้ง ค่ าเดินทางรถโดยสาร

สาธารณะ 500 บ าทต่อเดือน ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บ าทต่อ 3 เดือน รวมถึงมาตรการช่วยเหลือค่ าไฟฟ้าและน้ำประปา

ซึ่งเป็นไปตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 กันย ายน 2563 ได้มีการอนุมัติขย ายระยะเวลาของโครงการช่วยค่ าน้ำ ค่ าไฟ

ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกไปอีก 1 ปี คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-กันย ายน 2564 ดังนี้ มาตรการช่วยเหลือค่ าไฟฟ้า

ใช้ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ 230 บ าท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่ าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงิ นไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงิ นช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ 230 บาท โดยสามารถกดเงิ นสดออกมาใช้ได้ ส่วนมาตรการช่วยเหลือ

ค่ าน้ำประปา จะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็คือเดือนละไม่เกิน 100 บ าท เมื่อบิลค่ าน้ำประปามาต้องจ่ายเ งินสดไปก่อน

จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูล และโอนเงิ สดกลับมาเข้าบัตร โดยสามารถกดออกมาเป็นเงิ นสดได้ อย่ างไรก็ตาม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

นอกจากมาตรการเดิมที่รับแล้ว ยังคงรอลุ้นกับมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน หรือ เราชนะ ที่จะได้รับเ นเพิ่ม 3,500 บ าท

เมื่อรวมกับวงเงิ นซื้อสินค้ าบริโภคอุปโภคที่รัฐเพิ่มให้ 500 บ าทต่อคนต่อเดือน ระยะเวลา 3 เดือน อาจจะลุ้นได้รับรวม 4,200 ถึง 4,300 บ าททีเดียว

ขอบคุณที่มา…

d r e a m s . p r a k 4 s