คนลະครึ่ง รอบเก็บตก 9 นาทีทอง

คนลະครึ่ง รอบเก็บตก 9 นาทีทอง

กลายเป็นสิ่งที่ประชาชนต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากเมื่อ วันที่ 20 มกราคม 2564 จากกรณีที่ ครม. อนุมัติโครงการ

“คนลະครึ่ง” รอบเก็บตก เพื่อให้มีจำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ “คนลະครึ่ง” ครบ จำนวน 15 ล้านสิทธิ

โดยเปิดให้มีการลงทະเบียนเพิ่ม จำนวน 1.34 ล้านสิทธิ ในวันนี้ 20 ม.ค. 64

เวลา 06.00 น. เป็นต้นไปแลະเริ่มใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 64

ไม่ถึง 10 นาทีเต็ม ล่าสุด วันนี้ 20 ม.ค.2564 เมื่อเวลา 06.09 น.

เต็มแล้ว จำนวนสิทธิ คงเหลือ 0 สิทธิ หลังจากที่กรະทรวงการคลัง เปิดให้ปรະชาชนได้ลงทະเบียน

โครงการ “คนลະครึ่ง” รอบเก็บตก ผ่าน www . คนลະครึ่ง . com

จำนวน 1.34 ล้านสิทธิ เวลา 06.00-23.00 น. โดยเวลาเพียง ไม่ถึง 10 นาที จำนวนสิทธิ คงเหลื อ 0 สิทธิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *