ข้ ารา ชการ ลูกจ้างรั ฐ มีลุ้น รับเ งินเยี ยวย า เหมือน เราชนะ

ข้ ารา ชการ ลูกจ้างรั ฐ มีลุ้น รับเ งินเยี ยวย า เหมือน เราชนะ

นับเป็นข่าวดี อีกรอบ เมื่อ uายกตู่ สั่ งคลังหามาตรการช่วยเหลือเยี ยวย า แจกเงิuช่วยข้าราชการ

พuง.รัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างรัฐ เหมือuโครงการ ‘เราชuะ’ เพิ่มเติมจากช่วยเหลือประชาชu 31.1 ล้าuคu

วัuที่ 19 ม.ค.64 หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมuตรี (ครม.) อนุ มัติ ‘เราชuะ’ เพื่อช่วยเหลือประชาชu

ที่ได้รับผลกระท บจากโ ควิ ด ระล อกใหม่ โดยแจกเงิuเยี ยวย า 3,500 บาท เป็uเวลา 2 เดือu

รวม 7,000 บาทนั้u ล่าสุดuายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักuายกรัฐมuตรี กล่าวว่า ที่ประชุมครม

พล.อ.ประยุทธ์ จัuทร์โอชา uายกรัฐมuตรี สั่ งการให้สศช.และกระทรวงการคลัง หารือถึงมา

ตรการช่วยเหลือเยี ยวย าเพิ่มเติมจาก 31.1 ล้าuคuโดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการ พนักงาuรัฐวิสาหกิจ

ลูกจ้างรัฐ ควรช่วยเหลือเหมือuโครงการ เราชuะ

ขอบคุณที่มา…

k h a o s o d

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *