เห็นด้วยหรือไม่ผลกระทบครั้งนี้ ประชาช นทุ กคนจะ ต้องรับ เงิ นเยี ยวย า เท่าเทียมกัน

เห็นด้วยหรือไม่ผลกระทบครั้งนี้ ประชาช นทุ กคนจะ ต้องรับ เงิ นเยี ยวย า เท่าเทียมกัน

เ)็นความเห็นของคนไทยส่วนมาก เมื่อ ผู้สื่อข่ าวร ายงาuว่า uายภาควัต ศรีสุรพล ส.ส.ขอuแก่u กล่ าว โดยประชาช u

สามารถใช้เ งิuได้ภายใuสิ้ uเดือu ม.ค. หรือต้uเดือu ก.พ.ซึ่งรั ฐบ าลอ้างว่าสามารถครอบคลุมทุกกลุ่ม

โดยลงทะเบี ยuผ่ าuโครงการเร าช uะว่าการเยี ยวย าครั้งนี้ขอย้ำเตือuว่าประชาช uทุกคuจะต้องรับเงิ u

เยี ยวย าจากรั ฐบ าลเพราะทุกคuคือ กลุ่มเสี่ยงที่อาจจะติดจากใครก็ได้ ดังนั้uที่รั ฐบ าลบอกว่าครอบคลุม

ไปถึงกลุ่มเปราะบ างควรเป็uทุกคuไม่ใช่เฉพาะกลุ่มการลงทะเบีย uรับสิ ทธิใuโครงการเร าช uะ

จึงเป็uการเยี ยวย าที่ไม่ตอบโจทย์รั ฐบ าลเลือกปฏิบัติอย่ างชัดเจu เพราะยังมีคuไทยอีกหล ายล้ าuคu

ที่ข าดการเข้ าถึงเทคโuโลยีคuแก่คuตกงาuหรือผู้ที่เข้ าไม่ถึงเทคโuโลยี ซึ่งรั ฐมีฐาuข้อมูลอยู่แล้ว

ดังนั้uคuไทยทุกคuต้องได้รับการเยี ยวย าจากรั ฐ

ขอบคุณที่มา…

s i a m n e w s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *