3 วันเกิ ด จะมีแต่สิ่งๆเข้ามา ชะตามีเกณฑ์ เงินไหลนอง ทองไหลมา

3 วันเกิ ด จะมีแต่สิ่งๆเข้ามา ชะตามีเกณฑ์ เงินไหลนอง ทองไหลมา

วันเสาร์โชคเข้าข้าง

คนเกิ ดวันนี้เป็นคนด ว งแข็ง ต่อให้มีอุปสรรค ก็สามารถผ่านพ้นไปได้

มีลักษณะของความเป็นผู้นำ หนักแน่น มีศักดิ์ศรี ไม่เอาเปรียบใคร และตรงไปตรงมา

อาชีพคือรับราชการ ข้อเสียคือ เป็นคนพูดก่อนแล้วคิดทีหลัง

วันศุกร์ดวงดีมาก

คนเ กิดวันศุกร์มักมีด ว งชะตาดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ มักจะลำบ ากได้ไม่นาน

เพราะกร ร มดี บุญเก่าหนุนนำ เป็นคนมีน้ำใจ ขยันทำงาน ซื่อตรง อดออม แนะนำให้หมั่นทำบุญ ทำทาน

วันพุธหมดทุก ข์โศก

คนที่เกิ ดวันพุธ เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการติดต่อเจรจา มีศิลปะในการพูด

เหมาะกับอาชีพค้ าขาย หรือทำธุรกิจต่างๆ เป็นคนที่มีสติปัญญาดีเยี่ยม

เฉลียวฉลาด แต่ขี้หลงขี้ลืม ปรับตัวเก่ง รักธรรมชาติ นอบน้อม

•เป็นความเชื่อส่ว นบุคคลโปรดใช้วิจาร ณญาณในการอ่ าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *