เลือกภาพที่ชอบ 1 ภาพ บอกอะไรได้หลายอย่าง แล้วมาดูกัน

เลือกภาพที่ชอบ 1 ภาพ บอกอะไรได้หลายอย่าง แล้วมาดูกัน

ภาพที่ 1

บุคลิกภาพทั่วไป คุณเป็นคนที่มีระเบียบเรียบร้อย ทำสิ่งต่างๆ

ได้ดีที่สุดเมื่อมีเวลาที่จะวางแผนและจัดระบบคุณไม่ชอบข้อผิดพล า ด

และมักหลีกเลี่ ย งมันได้เสมอเมื่อได้ทำสิ่งใดด้วยวิธีของคุณเอง

คุณรอบคอบเสมอบุคลิกภาพด้านสว่างของคุณ คุณเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจ

และประสบความสำเร็จคุณคิดว่าสมควรแล้วกับสิ่งที่คุณได้รับจากการ ทำงานหนัก

และคุณยังตั้งมาตรฐานให้กับตัวเองไว้สูง เพียงแค่มีคุณเข้าร่วมหรือเกี่ยวข้องกับที่ไหน

ที่นั่นก็มักจะมีอะไรที่ดีขึ้นเสมอบุคลิกภาพด้านมืดของคุณ คุณมักรู้สึกผิดหวังได้ง่าย

ทั้งกับตัวเองและคนอื่นเพราะคุณมีความค าดหวังในตัวเองและคนอื่นสูงหลายครั้งคุณรู้สึก

ถึงภาระที่หนักหน่วงจากสิ่งที่คุณค าดหวัง คุณควรจะมีเวลาสนุกสนานมากกว่านี้สักนิด

ภาพที่ 2

บุคลิกภาพทั่วไป คุณเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ช่างอ่อนไหวกับความต้องการของคนอื่น

และพร้อมที่จะช่วยเมื่อทำได้การเปิดใจและเปิดบ้ านต้อนรับเป็นสิ่งที่คุณชอบ คุณชอบที่จะ

ใช้เวลาสนุกสนานกับเพื่อนๆ และครอบครัวบุคลิกภาพด้านสว่าง คุณพบว่ามันง่ายที่จะมี

ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆคุณมักเข้ากับคนได้ง่ายเสมอ และคุณเป็นคนที่ง่ายๆ มีอารมณ์

ขัน คุณทำให้ทุกวันนั้นเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและอบอุ่นบุคลิกภาพด้านมืด

บ างครั้งคุณให้ผู้อื่นจนมากเกินไปสำหรับคุณมันย ากที่จะพูดว่า ไม่ แม้ว่าคุณจะแทบ

ไม่เหลืออะไรแล้วและคุณจะรู้สึกเหือดแห้งหลังจากให้ความช่วยเหลือและความเอาใจใส่ใครๆ

อย่ างเต็มที่แต่พวกเขากลับไม่เห็นค่ าเลย

ภาพที่ 3

บุคลิกภาพทั่วไป คุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีและมีพลัง คุณพร้อมที่จะถลกแขนเสื้อ

และทำงานให้สำเร็จด้วยความมั่นใจในตัวเอง คุณยึดเอาเป้าหมายเป็นที่ตั้ง

และชอบความท้าทายบุคลิกภาพ ด้านสว่าง คุณเป็นคนยืดหยุ่นและอดทน

มักฟื้นตัวได้อย่ างสวยงามจากสิ่งใดก็ตามที่มาทำให้คุณแย่ และดำเนินชีวิต

ต่อไปได้ทันที คุณยังเป็นคนที่มีทักษะและมีอารมณ์อันมั่นคง สามารถทำงานได้

ด้วยตัวเอง หรือสร้างแรงจูงใจให้กับทีมทั้งทีมเมื่อพบจังหวะเหมาะบุคลิกภาพด้านมืด

คุณจะรู้สึกท้อแท้ เมื่อไม่สามารถทำสิ่งใดหรือข าดประสิทธิภาพ และไม่ชอบเห็นใคร

เข้ามายุ่งกับเส้นทางของคุณ แต่แทนที่จะมองว่าคุณประสบความสำเร็จอะไรแล้วบ้ าง

คุณอาจกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ ายจากการเปรียบเทียบ

ความสำเร็จของตัวเองกับคนอื่น

ภาพที่ 4

บุคลิกภาพทั่วไป คุณคือผู้ที่มีความหยั่งรู้และอ่อนไหว คุณมักจับความรู้สึก

ของคนอื่นได้ในขณะที่พวกเขาไม่ยอมรับว่ารู้สึกแบบนั้นคุณมักรู้สึกได้ก่อนที่จะคิด

อารมณ์ของคุณดูเหมือนเกิ ดขึ้นอย่ างไม่มีที่มา แต่จากนั้นความคิดของคุณจึงจะตามมา

บุคลิกภาพด้านสว่าง คุณเข้าใจโลกนี้ในระดับที่ลึกและได้พบกับความหมายและเป้าหมายของชีวิต

คุณเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์สูงและสื่อสารออกมาได้ดีคุณมีวิธีสอดแทรกถึงสิ่งที่ต้องการได้โดย

คนอื่นไม่ทันสังเกตบุคลิกภาพด้านมืด คุณมักหงุดหงิดอย่ างไม่รู้สาเหตุ และหลายครั้งอยู่ดีๆ

คุณก็รู้สึกแย่ มีอารมณ์ด้านลบหลายรูปแบบเพราะมันมาจากความรู้สึกของคุณที่มาไวกว่าความคิดนั่นเอง

ภาพที่ 5

บุคลิกภาพทั่วไป คุณเป็นคนที่กระหายในความรู้แม้ว่าคุณยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรกับความรู้นั้น

คุณก็ยังรักที่จะเรียนรู้ ด้วยความอย ากรู้อย ากเห็น และมักเปิดรับสิ่งต่างๆ คุณจึงมักได้รับความรู้หลายด้าน

และสิ่งนี้จะนำคุณไปสู่สติปั ญญาบุคลิกภาพด้านสว่างคุณมีเหตุผล และบังคับอารมณ์ได้ดี คุณเข้าใจในสิ่งต่างๆ

ได้อย่ างสมเหตุสมผล จึงไม่อารมณ์เสียง่ายๆคุณจะไม่วิ่งไปตามกระแสอะไร ไม่ว่าจะเป็น ฐานะของคน

หรือสิ่งของต่างๆ รอบกาย ก็ไม่มีความสำคัญต่อคุณเท่าไหร่บุคลิกภาพด้านมืด คุณรู้สึกแปลกแยกจากโลกนี้

และไม่ค่อยจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นได้มากอย่ างที่ต้องการ เวลาที่คุยกับคนอื่นคุณกลัวว่า

จะกลายเป็นคนที่ ทำเป็นรู้ดี แต่มันก็ช่วยไม่ได้ เพราะคุณรู้เยอะจริงๆ

••เป็นความเชื่อส่วน บุคคล โปรด ใช้วิจรณ ญาณในการอ่าน••

ขอบคุณที่มา…

k h o d d e e j a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *