เวลาใดที่ลูกเหนื่อยใจ ให้จำ 15 คำสอนของแม่เอาไว้

เวลาใดที่ลูกเหนื่อยใจ ให้จำ 15 คำสอนของแม่เอาไว้

1 พี่น้องต้องรักกัน สิ่งที่จะทำให้แม่เสียใจมากที่สุดคือการที่พี่น้องที่คลาน

ตามกันมา ขัดแย้ง เ ก ลี ย ดชัง หรืออิจฉากันเอง

2 เหรียญมีสองด้านเสมอ ไม่ว่า ลูกจะเห็นความผิดพลาดของพ่อแม่อ ย่ า งไร

จงรับรู้และเรียนรู้ จดจำไว้เป็นบทเรียนเตือนใจ ความผิดพลาดเป็นตัวอ ย่ าง ที่ควรค่าแก่การจดจำไว้เป็นบทเรียน

3 ของขวัญที่แม่อ ย า กได้ ไม่ว่าจะเ ท ศ ก า ลใดแม่ไม่เคยต้องการอะไรเลย

นอกจากลูกของแม่เป็นคนดี และไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเอง และผู้อื่นและจงเอาครอบครัวมาก่อนเสมอ

4 อ ย่ าลืมตัว ในวันที่เติบใหญ่ เมื่ประสบความสำเร็จ อ ย่ าลืมว่าเรามาจากไหน อ ย่ า

ลืมดินที่เราเคยเ ห ยี ย บ ความกตัญญูเป็นเครื่องรางปกป้องคนดีเสมอ

5 ธ ร ร ม ะ เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติมิใช่เพียงแค่รู้เฉยๆ เมื่อลงมือทำจึงจะเข้าถึงธ ร ร ม ะได้อ ย่ า งแท้จริง

6 ใจเขาใจเรา การคิดถึงความรู้สึกของผู้อื่นสำคัญมาก อ ย่ าเห็นความทุ ก ข์ย ากของคนอื่นเป็น

เรื่องต ล ก อ ย่ าซ้ำเติมคนล้ม จำไว้ว่าหากวันที่ลูกเดือดร้อนบ้าง ลูกจะมีคนเคียงข้างเสมอ

7 ลูกน้อยจงฟังแม่ แม่เองไม่มีสมบัติอะไรให้ ลูก นอกจากความดีงามและกา รศึก ษ า ความรู้ ที่จะติดตัวลู กไปตลอด

8 รู้จักขอโ ท ษ หากลูกทำผิดพลาด จงกล้าหาญพอที่จะขอโ ท ษ อ ย่ าพ ย า ย า มโยน

ความผิดให้คนอื่น หรือโทษสิ่งอื่นเพื่อกลบเ ก ลื่ อ นความผิดของตน

9 เ สี ย ส ล ะให้เป็น ในอนาคตเมื่อลูกโตขึ้นไปอยู่ในสังคม อ ย่ าได้คิดถึงแต่ประโยชน์ของตัวเองจนลืมส่วนรวม

ลูกต้องรู้จักการเ สี ย ส ล ะเพื่อคนอื่นบ้าง

10 อ่อนน้อมถ่ อ มต น ลูกจงจำไว้ว่าสองมือของลูกไม่ใช่เพียงมีไว้เขียนหนังสือ แต่เป็นสิ่งที่แสดงออก

ถึงความอ่อนน้อม เจอใครก็ต้องยกมือไหว้ ผู้ใหญ่จะรักและเมตตา ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ใดก็ตาม

11 คนเราแตกต่างกัน ทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเอง และการที่คนเห็นต่างไม่ใช่ความผิด อ ย่ าบังคับ

ให้คนอื่นทำตามใจตัวเอง

12 ลิ้มรสทุกช่วงเวลา หากลูกต้องทุ ก ข์ใจ มีอุปสรรคและไม่สมหวัง จงก้าว ผ่ า นมันให้ได้ และเก็บ

ความเ จ็ บ ป ว ดไว้เป็นบทเรียน

13 อ ย่ า หยุดเรียนรู้ จงรักการอ่ า นและแสวงหาความรู้เสมอ อ ย่ าเบื่อที่จะทำตามความฝัน

การเรียนรู้ตลอดชีวิต จะทำให้ลูกประสบความสำเร็จในอนาคต

14 จงก ล้ าฝัน หากลูกมีความฝันของตัวเองจง รั ก ษ าไว้ให้ดีและอ ย่ า ลืมมัน อ ย่ า ห ยุดทำ

อ ย่ าหยุดคิดหรือหยุดฝันง่ายๆ จงตั้งใจ และมุ่งมั่นเพื่อทำฝันให้เป็นจริง แม่คนนี้จะค อ ย ผ ลั กดัน

และเป็นพลังให้กับลูกอยู่เสมอ คำสอนของแม่จะช่วยให้เรา ผ่ า นพ้นวันที่ ทุก ข์ใจไปได้ ไม่ว่า จะ ท้ อ

สักกี่ครั้งหากระลึกถึงคำสอนของท่านขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะมีกำลังใจในการก้าวต่อไปได้อ ย่ า งมั่นใจมากขึ้น

ขอบคุณที่มา…

k r u s t o r y

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *