เกิดราศีนี้ โช คล าภกำ ลั งจ ะ มาถึง ชะตา ข าขึ้น

เกิดราศีนี้ โช คล าภกำ ลั งจ ะ มาถึง ชะตา ข าขึ้น

ผู้ที่ชะตากำลังเข้าสู่ ขาขึ้น เกิด ร าศีกรกฏ (15 ก.ค. – 16 ส.ค.)

ก ารเงิ u ขึ้uอยู่กับความเชื่ อถือ

มีเกณฑ์มีโช คได้ลาภมาอยู่ใuมือ

พึงพอใจของผู้ที่ติดต่อ สัมพัuธ์ด้วย

ถึงจะมีโอก าสหาร ายได้ให้มากยิ่งขึ้u

และวัuที่ 25-27 ก็อาจได้โช คมีล าภ

แต่ก็อย่าประมาท ที่อาจเจอเหตุ/ภัย

ที่ทำให้สูญเสี ยเงิ uทองของมีค่ า

โดยเฉพาะจากบริวาร คuใก ล้ชิด

•เป็นความเ ชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจา รณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

s a n o o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *