พร้อมยัง 6.00 น. ลงทะเบียนเราชนะ” ตรวจสอบเงื่อนไขรับเงิน 7,000

พร้อมยัง 6.00 น. ลงทะเบียนเราชนะ” ตรวจสอบเงื่อนไขรับเงิน 7,000

นับเป็นอีก 1 โครงการที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากความคืบหน้าโครงการ “เราชนะ” ภาครัฐสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือ

เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ จำนวนไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ระยะเวลาโครงการ 29 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2564

โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับสิทธิ์ มี 3 กลุ่มดังนี้

1. กลุ่มมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ได้รับวงเงินผ่านบัตรโดยอัตโนมัติ โดยเงินงวดแรกจะเข้าวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 800 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 675 บาท/สัปดาห์

กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 700 บาท/เดือน

จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ 700 บาท/สัปดาห์ ทั้งนี้ กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือทุกๆ

วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน

2. กลุ่มผู้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน ภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 ผู้ที่ยืนยันตัวตนแล้ว

ไม่ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หากผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับวงเงินช่วยเหลือ

ผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (G-Wallet) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์

รวมจำนวน 7,000 บาท โดยจะเริ่มได้รับวงเงินช่วยเหลือทุกวันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

3. ผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้ลงทะเบียนคนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

โดยเปิดวันแรก 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.00-23.00 น. โดยผู้ที่ต้องการลงทะเบียน “เราชนะ” จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง

4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

อย่างไรก็ตาม สำหรับกลุ่มที่ไม่มีข้อมูลใดๆ ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com หากไม่มีโทรศัพท์มือถือ ไม่มีคอมพิวเตอร์

ให้ติดต่อธนาคารรัฐทั้ง 4 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือลงทะเบียน เมื่อลงทะเบียนแล้วจะได้เอกสาร หรือบัตรพิเศษเป็นการตอบรับ

วิธีลงทะเบียน “เราชนะ” มีดังนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

2. กดคำว่า “ลงทะเบียนใหม่” (ปุ่มสีแดง) จากนั้นกรอกข้อมูล

ชื่อ-สกุล

เลขบัตรประจําตัวประชาชน

รหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชน

วันเดือนปีเกิด

เบอร์โทรศัพท์

3. ใส่รหัส OTP ซึ่งจะส่งจากเบอร์โทรศัพท์ที่ใส่ในระบบ

4. ระบบจะขึ้นข้อความว่า “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไป”

โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่อยู่ในกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 เมื่อได้รับสิทธิ์แล้วจะต้องเข้าแอปฯเป๋าตัง จากนั้นกดเข้าหน้า G-Wallet

ระบบจะแสดงข้อตกลงและเงื่อนไข เมื่ออ่านถี่ถ้วนแล้วให้กด “ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ” จากนั้นระบุจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน

กดยืนยันจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน และเข้าสู่หน้าหลัก “เราชนะ”

วิธีใช้สิทธิ์เราชนะ ผ่านแอปฯเป๋าตัง มีดังนี้

1. เข้าสู่หน้าหลัก เราชนะ ระบบจะแสดงสิทธิ์หรือวงเงินที่ใช้ได้

2. กดแถบคำว่า “สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์”

3. นำโทรศัพท์สแกน QR เราชนะ จากร้านค้าถุงเงิน

4. ตรวจสอบยอดเงินของสินค้า/บริการ

5. กดยืนยันการใช้สิทธิ์

6. ใส่ PIN เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์

7. ระบบจะแสดงสลิปหลักฐานการใช้สิทธิ์.

ขอบคุณที่มา…

ไ ท ย รั ฐ อ อ น ไ ล น์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *