3 วันเ กิ ด เ รื่ อ งไม่ดีจะห ม ดไป ชะตามีเกณฑ์ รับโชค-ทรัพย์ ทวีคูณ

3 วันเ กิ ด เ รื่ อ งไม่ดีจะห ม ดไป ชะตามีเกณฑ์ รับโชค-ทรัพย์ ทวีคูณ

•โชคเปิดวันอั ง ค า ร•

ให้ระมัดร ะวั งใ นเ รื่ อ งข อ งเคราะห์กรรมส่ ว นใหญ่จะเกี่ยวข้องกับก า รเ งิ นเ ป็ นหลัก

ร ะวั งเ รื่ อ งก า รยืมเ งิ นเเ ล้วไม่ได้คืนปัญหาเกี่ยวกับก า รเ งิ นก า รติ ดต่อเจรจานอกจากนั้น

เ รื่ อ งราวดี ๆ กำ ลั งจะเ กิ ดขึ้ นใ นช่วงปลายสัปดาห์หน้าย าวไปถึงใ นช่วงปีใหม่ขอเเ นะนำเลยว่า

ช่วงสัปดาห์นี้ให้พย าย ามหาค ว ามสุ ขเข้าตัวโดยเฉพ าะที่เกี่ยวข้องกับก า รทำบุญสวด มนต์ภาวนา

ก่อนนอนเเ ล้วจะมีสิ่งดี ๆ ใ นชี วิ ตสำหรับใ นช่วงนี้หากกำ ลั งจะเริ่มทำอ ะ ไ รสักย่างหนึ่งเเ นะนำว่า

ให้รีบทำจะดีที่สุดเพราะสิ่งดี ๆ จะเข้ามาใ นชี วิ ตคุณช่วงสัปดาห์หน้านี้เเ ล้วเก็บโช ค ข อ งคุณไว้

เเ ล้วจะมีค ว ามสุ ขดี ๆ เข้ามาสาธุ

•โชคเปิดวันพ ฤ หั ส•

สำหรับค นที่เ กิ ดใ นวันพ ฤ หั สบดีเเ ต่ต้องเกริ่นก่อนเลยว่าใ นช่วงชี วิ ตที่ย ากลำบากข อ งคุณ 6 ปี

ที่ผ่ า นมานั้นเหนื่อยมาม า กท้อเเ ท้มาม า กเเ ล้วมีเเ ต่เ รื่ อ งราวที่ไม่ดีเข้ามาใ นชี วิ ตเสมอทำอ ะ ไ ร

ก็ไม่เคยป ร ะส บค ว ามสำเร็จกับเ ข าบ้างเลยทั้ง ๆ ที่ทำทุกสิ่งทุกอ ย่ างด้ ว ยค ว ามตั้งใ ຈจริงเสมอมาสิ่ง

เหล่านี้มันเ ป็ นเ ห มื อ นเวรกรรมที่ติ ดตัวคุณมาต ล อ ดเเ ล ะเเ น่นอนว่ามันกำ ลั งจะผ่ า นพ้นไปตั้งเเ ต่

ใ นรอบวันนี้จนถึงใ นช่วงก่อนปีใหม่เเ นะนำว่าให้สวด มนต์ภาวนาทำจิตใ ຈให้ผ่องใสพย าย ามช่วยค นที่เ ข า

ลำบากกว่าสร้างบุญสร้างกุศลให้ต นเองพ าผู้มีพระคุณไปกินข้าวจะส่งผ ลให้ชี วิ ตคุณเจอกับเ รื่ อ งราวดี ๆ

เเ น่นอนช่วงนี้ก า รทำง า นค่ อ นข้ า งเหนื่อยเเ ล ะย ากลำบากเเ ต่ขอให้อดทนอีกสักระยะหนึ่งมัน

จะผ่ า นพ้นไปได้ด้ ว ยดีเสมอ

•โชคเปิดวันอ า ทิ ตย์•

เ ป็ นช่วงเเ ห่งก า รเ งิ นก า รง า นที่ป ร ะส บค ว ามสำเร็จจะมีค ว ามเจ ริ ญรุ่งเรืองเเ ล ะโช ค

เข้ามาถึงใครที่ไม่เคยมีโช ค เกี่ยวกับตัวเ ล ขบ้างเลยต้องบอกก่อนเลยนะว่ามีโ อกา สสูงม า กที่จะได้จับเ งิ นเเ ส น

เ งิ นล้ า นใ นช่วงระยะเวลาไม่เ กิ นมกราคมปีหน้าเเ น่นอนหาโช ค ใ นรอบนี้ข อ งค นดีขอให้เก็บเอาไว้ขอให้มีสิ่งดี ๆ

เ กิ ดขึ้ นด้ ว ยเถิดเเ นะนำว่าให้เก็บเอาไว้เพราะจะนำพ าเ รื่ อ งดี ๆ เข้ามาอ ย่ างเเ น่นอนสาธุ

•เป็นค วามเชื่อส่วน บุคคลโปรดใช้วิจ ารณญาณใ นการอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *